FRANE ČALETA   


 10.02.1993.
2016/2017, 5B. LIGAETIRI
2015/2016, 3. LIGAC.B. SHPITZA SOLIN
2015/2016, 5B. LIGAETIRI
2014/2015, 4. LIGAHOPS SPLIT
2013/2014, 4. LIGAHOPS SPLIT