BOŽO MILARDOVIĆ   


 15.09.1970.
2016/2017, 3. LIGA VETViK
2016/2017, LIGA KUP VETViK
2016/2017, LIGA VET 45VETERAN 96
2015/2016, 3. LIGA VETViK
2015/2016, LIGA KUP VETViK
2014/2015, 4. LIGA VETViK
2013/2014, 4. LIGA VETViK
2013/2014, LIGA KUP VETViK
2012/2013, LIGA KUP VETViK
2012/2013, 3. LIGA VETViK
2011/2012, 3. LIGA VETViK
2011/2012, LIGA KUP VETViK
2010/2011, 4. LIGA VETViK
2010/2011, LIGA KUP VETViK