IVICA ELEZ   


 05.07.1976.
2016/2017, 3. LIGA VETViK
2016/2017, LIGA KUP VETViK
2015/2016, 3. LIGA VETViK
2015/2016, LIGA KUP VETViK
2014/2015, 4. LIGA VETViK
2013/2014, 4. LIGA VETViK
2013/2014, LIGA KUP VETViK