VELJKO DVORNIK   


 17.09.1977.
2016/2017, 1. LIGA VETVET. L.C. MONTY PYTHON TOLO TRADE
2015/2016, 1. LIGA VETVET. L.C. MONTY PYTHON TOLO TRADE
2014/2015, 1. LIGA VETBASIC RASVJETA
2014/2015, 1. LIGA VETVET. L.C. MONTY PYTHON TOLO TRADE
2014/2015, LIGA KUP VETVET. L.C. MONTY PYTHON TOLO TRADE
2013/2014, 1. LIGA VETBASIC RASVJETA
2013/2014, LIGA KUP VETBASIC RASVJETA
2012/2013, 1. LIGA VETBASIC RASVJETA
2012/2013, LIGA KUP VETBASIC RASVJETA
2011/2012, 2. LIGAL.C. M. PYTHON- TOLO TRADE
2011/2012, LIGA KUPL.C. M. PYTHON- TOLO TRADE
2010/2011, 3. LIGAL.C. M. PYTHON- TOLO TRADE
2010/2011, LIGA KUPL.C. M. PYTHON- TOLO TRADE