JURICA VRANJEŠ   


 23.10.1975.
2015/2016, 5B. LIGAGEO PARS
2015/2016, 3. LIGA VETViK
2014/2015, 5B. LIGAGEO PARS
2014/2015, LIGA KUPGEO PARS
2014/2015, 4. LIGA VETViK
2013/2014, 4. LIGA VETViK
2013/2014, LIGA KUP VETViK
2012/2013, 3. LIGA VETViK
2011/2012, 5A. LIGAGEO PARS
2011/2012, 3. LIGA VETViK
2011/2012, LIGA KUP VETViK
2010/2011, 5B. LIGAF.C. ATHLETICO
2010/2011, LIGA KUPF.C. ATHLETICO
2010/2011, 4. LIGA VETViK
2010/2011, LIGA KUP VETViK