MLADI - VETERANI
 
novosti > disciplinski pravilnik


Na osnovu clanka 20. Statuta Udruge za mali nogomet Split, Skupstina Udruge, na sjednici odrzanoj 24.08.2009.godine, donijela je

D I S C I P L I N S K I P R A V I L N I K

I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Disciplinski pravilnik Udruge za mali nogomet Split (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje postupak i mjere za kaznjavanje igraca i ekipa malog nogometa, sudaca, delegata, mjeritelja vremena, voditelja, predstavnika ekipa i ostalih clanova Udruge za mali nogomet Split (u daljnjem tekstu: UMN) koji prekrse Pravila malonogometne igre i sportskog ponasanja te se ogrijese o odredbe Statuta ili pravilnika UMN.

Clanak 2.

Nepoznavanje Statuta, Pravilnika i ostalih propisa UMN, ne oslobada odgovornosti prekrsitelja.

Clanak 3.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na igrace, ekipe, suce, delegate, mjeritelje vremena, sluzbene osobe i sve ostale clanove UMN Split.

 

II. DISCIPLINSKE MJERE (SANKCIJE)

Clanak 4.

Za ucinjene disciplinske prekrsaje svih sudionika malonogometnih utakmica,kao i ostalih clanova UMN, izricu se sljedece disciplinske mjere:

•  Opomena ili supenzija,

•  zabrana igranja i vodenja prvenstvenih ili kup utakmica na odredeno vrijeme ili odredenog broja utakmica,

•  iskljucenje iz UMN.

Osim navedenih disciplinskih mjera, ekipama se jos izricu mjere negativnih bodova, kao i vracanja u prvi sljedeci nizi stupanj natjecanja, a sucima, delegatima i mjeriteljima vremena zabrana obavljanja duznosti suca, delegata ili mjeritelja te skidanje sa sudacke, delegatske ili liste mjeritelja vremena.

Clanak 5.

Sve disciplinske mjere ili sankcije iz ovog Disciplinskog pravilnika donosi Disciplinski sudac potpuno neovisno, osim u slucaju kada se radi o iskljucenju ekipe ili clana iz UMN .

Clanak 6.

Opomena 

Disciplinska mjera opomene izrice se za disciplinske prekrsaje koji su ucinjeni pod takvim olaksavajucim okolnostima, da ih cine osobito lakim.

Suspenzija

Disciplinska mjera suspenzije izrice se za prekrsaje za koje se odreduje sankcija na odredeno vrijeme. Suspenzija traje najduze 30 dana, a moze biti produzena za jos najvise 30 dana odlukom Upravnog odbora.

Suspenziju sluzbenim osobama izrice Strucna komisija ili organ koji vodi natjecanje ili Upravni odbor odnosno Disciplinski sudac ako su se ogrijesili o odredbe ovog Pravilnika.

 

II.a) DISCIPLINSKE MJERE IGRACIMA

Clanak 7.

Disciplinske mjere igracima dijele se na:

•  automatske kazne zabrane igranja,

•  kazne zabrane igranja odredenog broja utakmica,

•  kazne zabrane igranja na odredeno vrijeme,

•  iskljucenje iz UMN.

Automatska kazna zabrane igranja 

Automatska kazna zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije svake trece sudacke javne opomene koju igrac dobije na prvenstvenim utakmicama tijekom natjecateljske sezone.

Javna opomena iz jedne ne prenosi se u slijedecu natjecateljsku sezonu.

Automatska kazna zabrane igranja utakmice dobivena na prvenstvenim utakmicama, izdrzava se samo na prvenstvenim utakmicama. Automatsku kaznu nastalu na posljednjoj prvenstvenoj utakmici odigranoj u jednoj natjecateljskoj sezoni, igrac ce izdrzati na prvoj prvenstvenoj utakmici u sljedecoj natjecateljskoj sezoni.

Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice igrac nije izdrzao ako je njegova momcad utakmicu predala bez borbe (par forfait), kao i ako je utakmica ponistena i odredeno njeno ponovno odigravanje. Igrac ekipe koja je dobila utakmicu bez borbe (par forfait) izdrzao je automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice.

Igracu koji je iskljucen iz igre na prvenstvenoj ili liga kup utakmici ili mu je izrecena druga javna opomena na istoj, pa bude iskljucen iz igre, suspendiran je na prvoj slijedecoj prvenstvenoj ili liga kup utakmici. Disciplinski organ utvrdit ce konacnu odluku o visini kazne.

Ukoliko disciplinsko tijelo u disciplinskom postupku utvrdi da clan Udruge koji je iskljucen nije pocinio prekrsaj zbog kojeg je iskljucen, ukinuti ce suspenziju.

Brigu i svu odgovornost o evidenciji i pridrzavanju ovog pravila snose ekipe buduci da je svaka ekipa duzna sama voditi evidenciju opomenutih i iskljucenih igraca.

Sve kazne zabrane igranja na odredeno vrijeme, odnose se na zabranu igranja, vodenja ekipa, predstavljanja ekipa odnosno obavljanja funkcija unutar ekipe.

Clanak 8. 

Kazna zabrane igranja odredenog broja utakmica

Ova odluka donosi se na osnovu crvenog kartona ili naknadno utvrdenih okolnosti po prijavama.

Zabrana igranja se moze izreci u visini do 5 utakmica i odnosi se na utakmice u onoj ligi u kojoj je igrac zasluzio kaznu.

Kazna se izrice zbog prekrsaja kao sto su:

•  grubi start na protivnickog igraca bez tezih posljedica,

•  psovanje i vrijedanje protivnicke momcadi, sudaca, delegata, suigraca, gledatelja,

•  nesportsko ponasanje prema sluzbenim osobama i UMN Split, nepristojne geste i pokreti, sve radnje koje stete ugledu UMN, na nacin da izazivanju igraca, suigraca, gledatelja,

•  sprijecavanje prekrsajem igraca u izglednoj prilici za postizanje pogotka bez tezih posljedica,

•  nastup pod suspenzijom, izrecenom kaznom ili nastup za ekipu za koju nije registriran,

•  prekid igre krivnjom jednog ili vise clanova ekipe, a igra ne bude nastavljena,

•  ponavljanje laksih disciplinskih prekrsaja,

•  izazivanje igraca svoje ili protivnicke momcadi guranjem, povlacenjem i slicno

Clanak 9. 

Kazne zabrane igranja na odredeno vrijeme

Disciplinski sudac izrece kaznu zabrane igranja u trajanju do 2 ( dvije ) godine. Kazne zabrane igranja se odnose na sva natjecanja u organizaciji UMN-a.

Mjere se izricu zbog:

•  grubog prekrsaja nad protivnickim igracem sa tezim posljedicama,

•  tezeg nesportskog ponasanja,

•  udaranja, fizickog nasrtaja ili pokusaja fizickog napada na protivnickog igraca, suca, delegata, mjeritelja vremena, sluzbenu osobu, gledatelja ili bilo kojeg drugog clana UMN u igralistu ili izvan igralista,

•  naguravanja, odgurivanja, psovanja, vrijedanja ili prijetnje sucu u igralistu ili izvan igralista,

•  krivotvorenja isprava,

•  ponavljanja disciplinskih prekrsaja,

•  ostalih disciplinskih prekrsaja koji nisu regulirani ovim Pravilnikom.

Ukoliko je prekrsaj pocinjen pljuvanjem na na protivnickog igraca, suca, delegata, mjeritelja vremena, sluzbenu osobu, gledatelja ili bilo kojeg drugog clana UMN u igralistu ili izvan igralista, smatra se da je pocinio teze nesportsko ponasanje.

Clanovi UMN koji su kaznjeni vremenskom kaznom zabrane igranja, vodenja ili predstavljanja ekipe vecom od 3 mjeseca, ne mogu sudjelovati u radu bilo kojega tijela UMN niti obavljati funkcije u UMN za sve vrijeme trajanja kazne.

Pravo zalbe na odluku Disciplinskog suca o kazni zabrane igranja na odredeno vrijeme rjesava Upravni odbor UMN, kao disciplinski organ drugog stupnja i njegova odluka je konacna.

Clanak 10. 

Kazna iskljucenja iz UMN

Odluka o iskljucenju iz UMN Split izrice se za izrazito teske povrede ovog Pravilnika. Odluku o iskljucenju donosi Upravni odbor na svojoj prvoj sljedecoj sjednici, a na prijedlog Disciplinskog suca.

Mjera se izrice zbog:

•  teskog fizickog napada na suca, delegata, mjeritelja vremena, sluzbenu osobu, suigraca, protivnickog igraca, gledatelja ili bilo kojeg drugog clana UMN,

•  ostalih teskih disciplinskih prekrsaja.

Odluka o iskljucenju iz UMN iz ovog clanka odnosi se na sve clanove UMN bez obzira u koju su funkciju obavljali i koga predstavljali u trenutku ucinjenog disciplinskog prekrsaja opisanog ovim clankom.

Iskljuceni clan brise se iz clanstva u UMN i isti ne moze sudjelovati u radu bilo kojega tijela UMN niti obavljati funkcije u UMN.

 

II.b) DISCIPLINSKE MJERE EKIPAMA

Clanak 11. 

Zabrana igranja utakmice

Ovu odluku donosi Upravni odbor UMN ili organ koji rukovodi natjecanjem ukoliko ekipa nije ispunila preduvjete za pocetak utakmice (uplata clanarine, jednoobrazni dresovi...). Uz kaznu zabrane igranja utakmice, ekipa se sankcionira temeljem clanka 12. ovog Pravilnika (neopravdano nenastupanje).

Clanak 12.

Negativni bodovi

Ekipa koja jedanput neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog natjecanja biti ce kaznjena sa 1 (jednim) negativnim bodom.

Ekipa koja dva puta u istoj natjecateljskoj sezoni neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog natjecanja biti ce kaznjena sa 4 (cetiri) negativna boda.

Ako se utakmica prekine krivnjom jednog ili vise igraca jedne momcadi, pa igra ne bude nastavljena, ekipa ciji su igraci skrivili prekid, biti ce kaznjena sa 3 (tri) negativna boda.

Ako na utakmici nastupi igrac koji nema pravo nastupa, ekipa koja je takvog igraca prijavila u momcad biti ce kaznjena sa 2 (dva) negativna boda.

Ekipa koja pri registraciji svjesno daje netocne podatke, kaznjava se sa 4 (cetiri)negativna boda.

Sve gore spomenute kazne negativnih bodova primjenjuju se u sezoni u kojoj je ekipa napravila disciplinski prekrsaj zbog kojega je kaznjena.

Uz sve navedene kazne negativnih bodova, ekipa koja u posljednja 4 (cetiri) kola prvenstvene sezone neopravdano ne nastupi u barem jednoj utakmici, dodatno se kaznjava sa 3 (tri) negativna boda koja se primjenjuju u narednoj natjecateljskoj sezoni.

Ukoliko je odigrano posljednje kolo prvenstvenog natjecanja, a disciplinski prekrsaj iz stavka 3. ovog clanka se dogodi na utakmici koju organizira UMN (kup ili neko drugo natjecanje), ekipa ciji su clanovi skrivili prekid, kaznjava se sa 3 (tri)negativna boda koja se primjenjuju u narednoj natjecateljskoj sezoni.

Clanak 13.

Prelazak u nizi stupanj natjecanja

Ukoliko se ekipa pismeno izjasnila da odustaje od natjecanja, a igraci su podmirili svoje clanske obaveze prema Udruzi, ekipa iduce godine ima pravo nastupa u prvom sljedecem nizem stupnju natjecanja.

Clanak 14. 

Iskljucenje iz UMN

Ekipa koja 3 (tri) puta neopravdano ne nastupi u istoj natjecateljskoj sezoni biti ce kaznjena iskljucenjem iz UMN.

Odluku o iskljucenju ekipe iz UMN donosi Upravni odbor.

Ukoliko je ekipa zlouporabila prava i ovlasti (prepustanje mjesta u ligi drugoj ekipi), a to zakljuci Upravni odbor, ekipe koje su sudjelovale u disciplinskom prekrsaju opisanom ovim stavkom biti ce kaznjene iskljucenjem iz UMN, odlukom Upravnog odbora UMN.

 

II.c) DISCIPLINSKE MJERE VODITELJIMA I PREDSTAVNICIMA EKIPA

Clanak 15. 

Zabrana vodenja (predstavljanja) ekipa odredenog broja utakmica

Mjera zabrane vodenja ili predstavljanja ekipe moze se izreci u visini do 5 utakmica u istom natjecanju gdje je i nastala. Ova mjera se izrice na osnovu udaljavanja s igralista ili naknadno utvrdenih okolnosti po prijavama.

Ova mjera se izrice ako je voditelj ili predstavnik ekipe:

•  vrijedao suca, delegata, mjeritelja vremena, protivnicku ekipu, svog igraca, gledatelja ili bilo kojeg drugog clana UMN na igralistu ili izvan igralista,

•  nesportski ponasao prema sucu za vrijeme igre, poslije igre na igralistu ili izvan njega na nacin da ga psuje ili da mu prijeti,

•  nesportskim ponasanjem ometao normalno odvijanje utakmice,

•  neopravdano ulazio u igraliste,

•  na sluzbenoj utakmici vodio ili predstavljao ekipu za koju nije registriran,

•  unistio ili nije zelio potpisati zapisnik o utakmici,

•  trazio da ekipa napusti teren, a kasnije nije utvrden opravdan razlog,

•  obmanuo delegata kod prijavljivanja igraca,

•  udaljen sa klupe od strane suca.

Clanak 16.  

Zabrana vodenja (predstavljanja) ekipa na odredeno vrijeme

Mjera zabrane vodenja ili predstavljanja ekipe moze se izreci u trajanju do 2 (dvije) godine. Ova mjera se izrice na osnovu udaljavanja s igralista ili naknadno utvrdenih okolnosti po prijavama. Kazna zabrane vodenja ili predstavljanja ekipe odnosi se na sva natjecanja u organizaciji UMN.

Ova mjera se izrice zbog:

•  udaranja, fizickog nasrtaja ili pokusaja nasrtanja na protivnickog igraca, suca, delegata, mjeritelja vremena, suigraca, sluzbenu osobu,

•  gledatelja ili bilo kojeg drugog clana UMN u igralistu ili izvan njega,

•  naguravanje, odgurivanje, psovanje, vrijedanje ili ozbiljna prijetnja sucu u igralistu ili izvan igralista,

•  tezeg nesportskog ponasanja,  krivovorenja isprava,

•  ponavljanja prekrsaja za koje se izrice manja kazna,

•  ostalih disciplinskih prekrsaja koji nisu regulirani ovim Pravilnikom.

Ukoliko je prekrsaj pocinjen pljuvanjem na na protivnickog igraca, suca, delegata, mjeritelja vremena, sluzbenu osobu, gledatelja ili bilo kojeg drugog clana UMN u igralistu ili izvan igralista, smatra se da je pocinio teze nesportsko ponasanje.

 

II.e) DISCIPLINSKE MJERE SLUZBENIM OSOBAMA

Clanak 17.

 

Ocjenjivanjem kvalitete sudenja, radom delegata i mjeritelja vremena rukovodi Strucna komisija.

Upravni odbor UMN nadgleda rad Strucne komisije i predstavlja drugostupanjsko tijelo.

Kazne sluzbenim osobama regulirane su Disciplinskim pravilnikom za sluzbene osobe koji donosi Upravni odbor.

 

III. DISCIPLINSKA TIJELA

Clanak 18. 

Disciplinski sudac

Disciplinskog suca imenuje i razrjesava Upravni odbor UMN.

Disciplinski sudac duzan je u utvrdenom roku donositi odluke drzeci se pravila i rokova propisanih u Pravilniku.

Disciplinski sudac donosi sljedece odluke o:

•  kazni zabrane odredenog broja utakmica za igranje, vodenje ili predstavljanje ekipa,

•  vremenskoj kazni zabrane igranja, vodenja ili predstavljanja ekipa,

•  negativnim bodovima ekipama.

Ukoliko Disciplinski sudac svjesno krsi propise odredene ovim Pravilnikom, Upravni odbor ga moze kazniti kaznom iskljucenja iz UMN.

Na odluku o iskljucenju iz UMN Disciplinski sudac moze se zaliti Skupstini. 

Clanak 19. 

Upravni odbor

Upravni odbor je duzan u utvrdenom roku donositi odluke drzeci se Disciplinskog pravilnika. Upravni odbor kao tijelo drugog stupnja UMN Split donosi odluke:

•  o iskljucenju clana ili ekipe iz UMN Split na prijedlog Disciplinskog suca,

•  o zalbama na rjesenja Disciplinskog suca u prvostupanjskom postupku protiv igraca, vopditelja, predstavnika ekipa i malonogometnih ekipa.Zalbe se odnose na: negativne bodove ekipama, kazne zabrane igranja odredenog broja utakmica, te kazne zabrane igranja na odredeno vrijeme. 

Clanak 20.

Skupstina

Skupstina donosi odluke o izvanrednom ublazavanju kazne.

Clanak 21. 

Strucna komisija

Strucnu komisiju imenuje je i razrjesava Upravni odbor UMN.

Ukoliko clan Strucne komisije svjesno krsi propise odredene ovim Pravilnikom Upravni odbor ga moze kazniti kaznom iskljucenja iz UMN.

Na ovu odluku o iskljucenju iz UMN kaznjeni clan se moze zaliti Skupstini.

Sve ostale kazne sluzbenim osobama regulirane su Disciplinskim pravilnikom za sluzbene osobe UMN.

Clanak 22. 

Odluke disciplinskog tijela

Svaka odluka tijela koje je donilo disciplinsku mjeru mora biti objavljena u biltenu natjecanja.

Ukoliko odluka nije objavljena, disciplinska mjera nije na snazi, vec pocinje teci danom njene objave.

Disciplinsko tijelo duzno je svaku izrecenu odluku dostaviti ekipi na prvoj slijedecoj utakmici po izricanju odluke.

Kazna tece od dana donosenja odluke. Ako je kaznjeni igrac bio suspendiran, kazna tece od dana kada je nastupila suspenzija.

Ured UMN duzan je obavijestiti voditelja ili predstavnika ekipe ciji je clan suspendiran ili kaznjen, a nastupa sa dvojnom registracijom, a disciplinski prekrsaj je ucinio nastupajuci za drugu ekipu.

Ukoliko ured nije predocio odluku voditelju ili ekipi, takva ekipa ne snosi nikakve kaznene mjere vec samo kaznjeni clan.

Ured UMN duzan je pratiti po sluzbenoj duznosti izvrsenje kazne.

Disciplinsko tijelo moze na svojoj sjednici upisati disciplinsku mjeru koja je bila izrecena na utakmici, a nije uvedena u zapisnik sa utakmice. Po naknadnom upisivanju disciplinske mjere ured UMN duzan je obavijestiti voditelje ili predstavnike ekipa koje su odigrale utakmicu na kojoj nije bila upisana u zapisnik izrecena disciplinska mjera.

Clanak 23.

Tijelo viseg stupnja moze odluku o disciplinskom prekrsaju potvrditi, preinaciti ili ukinuti.

Clanak 24. 

Rokovi

Sva disciplinska tijela koja donose odluke o disciplinskim mjerama, u svojoj domeni, duzni su iste donijeti u skladu sa primjenom i visinom izrecene disciplinske mjere.

 

IV. DISCIPLINSKI POSTUPAK

Clanak 25.

Prijava o prekrsaju

Prijave mogu podnositi suci, delegati, mjeritelji vremena, ekipe, Disciplinski sudac, Upravni odbor i svi ostali clanovi UMN.

Prijave za djelo ucinjeno na utakmici predaje se u ured UMN najkasnije 48 sati nakon zavrsetka utakmice (iskljuceni dani kada ured UMN ne radi).

Ured UMN duzan je odmah po zaprimanju prijave telefonskim putem obavijestiti prijavljeni subjekt o prijavi, a ako se radi o prijavi protiv clana ekipe, potrebno je obavijestiti i predstavnika ili voditelja ekipe o prijavi (iskljuceni dani kad ured UMN ne radi).

Clanak 26.

Odlucivanje o prijavi

Na osnovu zaprimljene prijave, disciplinsko tijelo moze:

•  prijavu odbaciti (ako nema elemenata disciplinskog prekrsaja, ako je

izjavljena od neovlastene osobe i dr.),

- pokrenuti disciplinski postupak.

Clanak 27.

Ocitovanje (ispitivanje) okrivljenika

Disciplinsko tijelo moze zatraziti pismeno ocitovanje okrivljenika, a moze ga i pozvati i na saslusanje o prijavi koja mu se stavlja na teret.

Prijavljeni subjekt, duzan je dostaviti svoju izjavu u ured UMN najkasnije 72 sata nakon zavrsetka utakmice (iskljuceni dani kada UMN ne radi). Ukoliko isti ne dostavi svoju izjavu smatrati ce se da je saslusan.

Disciplinsko tijelo je duzno izjavu uzeti u razmatranje prilikom odlucivanja.

Clanak 28.

Ocitovanje (ispitivanje) svjedoka

Disciplinsko tijelo moze traziti pismeno ocitovanja svjedoka,a moze ga pozvati i na saslusanje o disciplinskom prekrsaju.

Clanak 29.

Prikupljanje ostalih dokaza

Disciplinsko tijelo donosi odluke, izrice kazne na osnovu provedenih dokaza i pribavljenih misljenja i podataka od sluzbenih osoba i tijela UMN, tijela Ministarstva unutarnjih poslova i drugih drzavnih tijela kao i neposrednog zapazanja.

Disciplinsko tijelo prilikom provedbe postupka moze kao dokaze koristiti ljecnicke nalaze, druge pisane dokumente, video zapise, fotografije i dr.

Clanak 30. 

Rjesenje o disciplinskom prekrsaju

Svako rjesenje o disciplinskom prekrsaju mora biti objavljeno sluzbenim priopcenjem uz naznaku od kada kazna pocinje teci.

U odluci disciplinskog tijela mora biti navedeno: opis prekrsaja, vrsta prekrsaja, kazna, obrazlozenje i pouka o pravnom lijeku.

 

V. ZALBENI POSTUPAK

Clanak 31.

Rok za zalbe je 8 dana od dana urucenja rjesenja. Zalbe se prilazu samo drugostupanjskom tijelu.

Izrecene zalbe na odluke Disciplinskog suca rjesava Upravni odbor cija je odluka konacna.

Nepravodobne, nedopustene i zalbe izjavljene od neovlastenih osoba, odbacit ce se rjesenjem.

Netaksirana i neuredna zalba vraca se zalitelju na dopunu, ispravak ili placanje propisane takse i pri tome im se ostavlja kratki rok za intervencije.

Ako u tom roku nedostaci ne budu otklonjeni, zalbeni podnesak odbacuje se rjesenjem.

Zalba se predaje u uredu UMN i za nju treba biti uplacena pristojba.

Zalbu na odluku mogu podnijeti kaznjeni, podnositelji prijave ili izvjestaja kao i ekipa ciji je clan kaznjen.

Zalba na odluku o kazni ne zadrzava provodenje zabrane igranja, vodenja ili predstavljanja ekipe odnosno obavljanja duznosti u UMN.

Clanak 32.

Ponavljanje postupka

Postupak se moze ponoviti ako se dokaze da je pravomocna odluka utemeljena na laznim dokumentima ili ako postoje nove cinjenice, novi dokazi koji mogu utjecati na odluku, a koje tijelo koje donosi odluku prije nije znalo.

Prijedlog za ponavljanje postupka mogu podnijeti svi clanovi UMN Split, uz prethodno uplacenu taksu, kao i disciplinsko tijelo koje je odluku donijelo.

Prijedlog za ponavljanja postupka daje se Upravnom odboru preko Ureda UMN. 

Clanak 33.

Izvanredno ublazavanje disciplinske mjere

Izvanredno ublazavanje kazne moze donijeti samo Upravni odbor ili Skupstina UMN.

Ublazavanje kazne se razmatra po zahtjevu za izvanredno ublazavanje kazne koji je predan u uredu UMN i za kojeg je uplacena pristojba.

Zamolba za izvanredno ublazavanje kazne moze se uputiti samo jednom u tijeku natjecateljske godine, u razmaku minimalno 6 (sest) mjeseci.

Zamolba za izvanredno ublazavanje kazne moze se predati nakon odsluzenja minimalno 50% kazne.

Upravni odbor moze ublaziti kaznu za najvise 30% izrecene kazne.

Ako se zamolba za izvanredno ublazavanje kazne predocava Skupstini ista se dostavlja u ured UMN najkasnije 15 dana prije odrzavanja sjednice Skupstine.

Osoba kaznjena iskljucenjem iz UMN, moze podnijeti zahtjev za izvanredno ublazavanje kazne, najranije protekom roka od dvije godine od ucinjenog prekrsaja, a o zahtjevu iskljucivo odlucuje Skupstina.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 34.

Upravni odbor Udruge za mali nogomet Split ovlasten je da daje upute za primjenu ovog Pravilnika.

Clanak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donosenja, a objavljuje se u sluzbenim glasilima UMN.

Split, 24.08.2009.

 

Predsjednik UMN Split:

Josip Radic

 

RANG LISTA EKIPA

1. Strožanac
2. MNK Zlatko Celent
3. IS Duetsche
4. Kidan žile
5. Inero
6. Zlatan otok Sv.Ned
7.DOMUS-Croatia K.'83
8.Topel mobiteli
9. PB Split
10.Radunica
11. MNK Hercegovac
12. Dujmovača d.o.o.
13. Antipiros.
14. Pivnica Karlo-Mika.
15. Daler
16. Parna mastiona
17. Garaža Pujanke.
18. Smrdečija
19. Ambasador nek.
20. Grm & Tunj
21. Colo Colo-Grđ.Zec
22. Credo banka
23. Oxa tisak
24. Artem
25. Klinika Sućidar
26. MNK Oliva
27. Zlatarija Dvornik
28. Hotel Rotondo
29. Gradska
30. Forza Morocco
31. Šetač Bronx
32. Max & Moris
33. Pekara Babić
34. Baterija
35. Veseli mornari
36. HSP
37. MNK Neorić
38. Bili 9
39. Pismom zvati
40. MNK Kman
41. Ribari
42. Millenium game sh.
43. L.C. Monty Payton
44. Nakić trade
45. Liverpool
46. El Classico-Legis
47. DŠR Kman
48. Gt trade
49. ViK
50. MNK 'Etiri hansafl.
51. MNK Žrnovnica
52. MG Šport
53. Zagora Promet
54. OPS Split
54. Splitska Banka ml.
56. MNK Šolta
56. Izviždani
58. Ericsson NT
58. Andora
60. Zara 07
60. Le Meridien Lav
62. Puntižel
62. CB Dva Goluba
64. Eko udruga Osoje
64. Spinut presing
66. Matan i Jaranen
66. Dvornik 1474
68. Bol 09
68. MNK Petričevo
70. Čelopek
70. Tršćanska
72. FC U nited
72. Otpisani
74. Caffe bar Fellini
74.Vole gradele
76. Pekarnica Tešija
76. Aedes
78. Marinero
78. F.C.Athletico

80. Ad Arma

81. MNK Jel nećeš

Udruga za mali nogomet Split, tel/fax: 021 537 590, mob:099 553 75 90, mob: 091 153 75 90, Ulica slobode 16A, 21000 Split - Copyright.©2006.   OXA