MLADI - VETERANI
 
novosti > statut

>>download<<


Temeljem članka 11. Zakona o Udrugama («NN» broj 88/01) i članka 11. Zakona o športu («NN» broj 71/06) na Izvanrednoj Skupštini održanoj 30.10.2006.god. Skupština UDRUGE ZA MALI NOGOMET SPLIT donijela je

S T A T U T
UDRUGE ZA MALI NOGOMET SPLIT

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Statutom UDRUGE ZA MALI NOGOMET SPLIT ( u daljnjem tekstu: Statut Udruge) uređuje se naziv i sjedište Udruge, područje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, djelovanje i način rada tijela Udruge, imovina i način raspolaganja s dobiti, prestanak Udruge, te postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge, kao i druga važna pitanja za obavljanje djelatnosti Udruge u skladu sa Zakonom, odredbama Statuta i općim aktima Udruge.

Članak 2.
Udruga za mali nogomet Split je športska udruga sudionika u malonogometnim natjecanjima  okupljenih u ekipe, a organizirane kroz lige na području grada Splita čija je djelatnost od značenja za šport grada Splita.
Udruga je pravna osoba, a to svojstvo stječe upisom u registar udruga kod nadležnog tijela državne uprave splitsko-dalmatinske županije.
Udruga je neprofitna, te ostvarenu dobit može koristiti za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih svojom djelatnošću.

Članak 3.
Naziv Udruge glasi: UDRUGA ZA MALI NOGOMET SPLIT.
Skraćeni naziv Udruge je: UMN SPLIT.
Sjedište Udruge je u Splitu, Ulica slobode 16A. 

Članak 4.
Udruga ima pečat, znak i zastavu.
Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm  sa znakom Udruge u sredini i natpisom:
UDRUGA ZA MALI NOGOMET – SPLIT.
Znak Udruge je malonogometna lopta, sa stiliziranim grbom grada Splita u sredini.
Zastava je bijele podloge sa stiliziranim grbom grada Splita u sredini, te natpisom UDRUGA ZA MALI NOGOMET – SPLIT. 

Članak 5.
Udruga djeluje na području grada Splita.
Udruga se može udruživati u  športske saveze i udruge na razini grada i  županije, te i druge asocijacije o čemu odluku donosi Skupština.

Članak 6.
Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik i osoba ovlaštena od strane Skupštine.
U slučaju spriječenosti, Predsjednik može dati drugoj osobi iz redova Upravnog odbora pismenu punomoć za poduzimanje pojedinih radnji u okviru ovlasti utvrđenih ovim Statutom.

JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 7.
Rad Udruge i tijela Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje na način utvrđen Statutom redovnim obavješćivanjem članova Udruge i šire javnosti o radu tijela Udruge putem sredstava javnog priopćavanja, na organiziranim skupovima i sl.
Javnost se može iznimno isključiti radi zaštite osobnih podataka o članovima Udruge, te zbog zaštite osobne ili druge poslovne tajne.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 8.
Udruga je utemeljena radi planskog i organiziranog razvoja i unaprjeđenja malonogometnog športa na području grada Splita, usklađenog djelovanja svih članova u obnašanju športske djelatnosti i provođenja športskih programa, sukladno ostvarivanju utvrđenih potreba i interesa društva i grada Splita u području športa, te ostvarivanje drugih zajedničkih interesa i zadaća.
Tijela Udruge i igrači malog nogometa dužni su osigurati provođenje ovog Statuta.

Članak 9.
U svrhu ostvarivanja ciljeva iz članka 8. ovog Statuta Udruga obavlja djelatnosti:

 • osigurava stalan razvoj malog nogometa na principu amaterizma i masovnosti, a na    osnovama razvoja športa na području grada Splita,
 • utvrđuje i sprovodi programe i planove razvoja malog nogometa,
 • stvara bolje uvjete za bavljenje malonogometnim športom putem organizacije malonogometnih utakmica i ostalih oblika športske aktivnosti,
 • osigurava osnove stalnog sistema, pravila, te organizaciju i provođenje malonogometnih utakmica,
 • skrbi o propagandi malog nogometa, ostvaruje suradnju sa športskim tiskom, radiom, televizijom i drugim sredstvima javnog priopćavanja, te izdaje vlastite publikacije,
 • osigurava izvore sredstava i utvrđuje politiku financiranja,
 • surađuje s ostalim športskim Udrugama na razini Grada, Županije i šire,
 • obavlja i druge djelatnosti u skladu sa zakonom i propisima Republike Hrvatske.

III. ČLANSTVO I ČLANARINA, TE PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 10.
Članom Udruge mogu postati državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te strani državljani i pravne osobe pod jednakim uvjetima , a koji prihvate odredbe ovog Statuta.
Članom Udruge se postaje prijavom i upisom u registar članova.

Članak 11.
U Udrugu se udružuju  igrači malog nogometa organizirani kroz ekipe (ustrojstveni oblici udruge koji nemaju svojstvo pravne osobe), kao i ostale osobe sudionici malonogometnih utakmica.
Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica koja može biti igračka, voditeljska ili službena iskaznica ( suci i delegati ).
Izgled, sadržaj i način izdavanja športske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.
Odluku o pristupanju Udruzi, uz prethodnu ocjenu o ispunjavanju uvjeta za pristupanje donosi Upravni odbor

Članak 12.
Članovi Udruge imaju slijedeća prava i obveze:

 • sudjelovati u utvrđivanju politike razvoja malog nogometa u gradu Splitu,
 • obavljati svoju djelatnost u skladu s utvrđenom politikom razvoja Udruge, a u cilju ostvarivanja potreba i interesa  organizacije malonogometnih utakmica,
 • provoditi odluke nadležnih tijela,
 • birati svoje predstavnike u tijela Udruge i preko njih sudjelovati u odlučivanju o svim pitanjima iz djelatnosti Udruge.

Članak 13.
Udruga će iz svog članstva brisati ekipe kao i ostale članove u slijedećim slučajevima:

 • kad grubo krše Statut, pravila ili Pravilnike Udruge, odluke Upravnog odbora, a nakon provedenog disciplinskog postupka,
 • kada rade na štetu malonogometnog športa i malonogometne Udruge uopće te ne izvršavaju obveze propisane aktima Udruge.

Članstvo u Udruzi može prestati i višom silom te dragovoljnim istupanjem. 

Članak 14.
Odluku za brisanje člana ili ekipe iz članstva donosi Upravni  odbor Udruge na osnovu rješenja disciplinskog tijela zbog povrede iz prethodnog članka sukladno Disciplinskom pravilniku UMN-Split.
Isključeni član ili ekipa ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka konačna.
Članovi ili ekipe koji na ovaj način izgube članstvo u Udruzi, mogu opet postati članovi ili ekipe Udruge odlukom Upravnog odbora ili Skupštine.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 15.
Tijela Udruge su:

 • Skupština,
 • Predsjednik,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Stegovna komisija.

SKUPŠTINA

Članak 16.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge koju čini 21 delegat. Delegati su izabrani iz dvije izborne jedinice. Prva izborna jedinica bira 11 delegata, a sastavljena je od predstavnika ekipa mlađih liga ( igrača do 35. godina). Druga izborna jedinica bira 10 članova, a sastavljena je od predstavnika ekipa veteranskih liga ( igrača preko 35. godina).
U izbornim jedinicama svaku ekipu predstavlja po jedan njen predstavnik.
Prije svake Skupštine  verificira se članstvo po izbornim listama.
Mandat članovima Skupštine traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Članak 17.
Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.
Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, dok se izborna održava svake četiri godine.
Izvanredna Skupština održava se prema potrebi i o njoj se raspravlja samo o odluci radi koje je i sazvana.
Skupštinu saziva Upravni odbor koji je dužan sazvati Skupštinu i kad to zatraži Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova Skupštine.
Ukoliko Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana protokola prema stavku 4. ovog članka sazvati će je predlagači s predloženim dnevnim redom po isteku navedenog roka.
Odluka o sazivanju mora sadržavati naziv i sjedište Udruge, vrijeme i mjesto održavanja, te dnevni red.
Svaki član Skupštine mora prije Skupštine dobiti pismeni poziv i prijedlog dnevnog reda najmanje 8 dana prije održavanja iste.

Članak 18.
Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, a u slučaju njegove odsutnosti osoba koja bude izglasana od prisutnih delegata na Skupštini

Članak 19.
Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine.
Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova, osim kad se usvaja Statut Udruge, bira i razrješava Predsjednik Udruge, članovi Upravnog i Nadzornog odbora. Tada se odlučuje natpolovičnom većinom članova Skupštine.
Način glasovanja kao i rad same Skupštine definira se Poslovnikom o radu Skupštine. 

Članak 20.
Skupština obavlja slijedeće djelatnosti:

 • donosi Statut, izmjene i dopune Statute,
 • bira i razrješava predsjednika Udruge, članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i    Stegovne komisije, te druga tijela Udruge prema odredbama Statuta,
 • utvrđuje politiku razvoja Udruge,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • razmatra i usvaja izvješće o radu tijela Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • donosi odluku o prestanku Udruge i odlučuje o statusnim promjenama Udruge,
 • bira počasne članove,
 • razmatra i usvaja Financijski izvještaj,
 • odlučuje i o drugim pitanjima i aktima (Disciplinski pravilnik i Pravilnik o malonogometnim natjecanjima) od značaja za rad Udruge.

Članak 21.
Mandat članovima Skupštine traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Člana Skupštine bira i razrješava njegova izborna jedinica.
Mandat naknadno imenovanog člana u Skupštinu traje do isteka mandata prethodnog člana.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 22.
Predsjednik Udruge za svoj rad odgovoran je Skupštini.
Predsjednik obavlja sljedeće djelatnosti:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva sjednice Upravnog odbora,
 • potpisuje odluke, zaključke i opće akte Skupštine i Upravnog odbora,
 • brine o izvršavanju odluka i zaključaka, te Programa rada i Financijskog plana Udruge,
 • obavlja i druge poslove sukladno zahtjevima Skupštine i Upravnog odbora Udruge.  

Članak 23.
Predsjednika bira i razrješava Skupština Udruge iz svojih redova glasovanjem na mandat od četiri godine, uz mogućnost da bude ponovno biran.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora. 

Članak 24.
Predsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • odlukom Skupštine.

Inicijativu za razrješenje predsjednika može dati 1/3 članova Skupštine, Upravni odbor i
Nadzorni odbor uz pismeno obrazloženje prijedloga.

UPRAVNI ODBOR

Članak 25.
Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine.
Upravni odbor ima 5 (pet) članova koje bira i opoziva Skupština, na mandat od 4 godine uz mogućnost ponovnog biranja
Predsjednik Udruge je ujedno i Predsjednik Upravnog odbora, a ostala 4 (četiri) člana se biraju na prijedlog Predsjednika Udruge. 

Članak 26.
Upravni odbor je nadležan da:

 • bira i opoziva tajnika,
 • izvršava odluke i zaključke Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog općih akata i zaključaka koje donosi Skupština,
 • donosi odluku u prijemu u članstvo novo prijavljenih članova, te odlučuje o njihovu brisanju iz članstva,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi financijski plan, te priprema financijski izvještaj,
 • utvrđuje visinu i raspodjelu članarina i naknada,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • donosi odluku o visini naknada za obavljanje dužnosti delegata, sudaca, mjeritelja vremena, uposlenika te svih suradnika UMN-Split,
 • određuje visine članarina za natjecanje u prvenstvu i kupu,
 • podnosi izvješće Skupštini o svom radu,
 • donosi odluke o osnivanjima stalnih i povremenih radnih tijela Udruge,
 • odlučuje i o drugim pitanjima u skladu s odredbama Statuta.

Članak 27.

Za provođenje poslova iz svog djelokruga rada Upravni odbor može osnovati stalna i povremena radna tijela. Osnovana radna tijela odgovaraju za svoj rad Upravnom odboru. Odlukom o imenovanju radnih tijela, Upravni odbor utvrđuje njihov sastav, djelokrug i ovlasti.

Članak 28.
Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik po potrebi, a mora je sazivati i na zahtjev natpolovične većine članova Upravnog odbora i to u roku od 8 (osam) dana.
Sjednicama predsjedava predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti osoba koju on ovlasti.
Poziv za sjednicu dostavlja se i Predsjedniku Nadzornog odbora. 

Članak 29.
Upravni odbor pravovaljano odlučuje i donosi odluke ako je sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova.
Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini Udruge za svoj rad.

Članak 30.
Članovi Upravnog odbora koji zatraže razrješenje prije isteka mandata na koji su izabrani, dužni su izvršavati svoju obavezu do donošenja odluke o razrješenju koju donosi Skupština.

NADZORNI ODBOR 

Članak 31.
Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana koje bira i opoziva Skupština na mandat od 4 ( četiri ) godine, te isti ne mogu biti birani na drugu funkciju. Iz svojih redova biraju predsjednika Nadzornog odbora.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora.
Nadzorni odbor za svoj rad je odgovoran Skupštini.

Članak 32.
Nadzorni odbor saziva se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Članak 33.
Nadzorni odbor:
- analizira, prati, i nadzire zakonitost rada, te materijalno-financijsko poslovanje Udruge i ocjenjuje da li se ono vodi sukladno Zakonu i drugim propisima,
-izvješćuje Predsjednika i Upravni odbor o svom radu, a svoja izvješća dostavlja i Skupštini. 

Članak 34.
Način rada, djelovanja i ustrojstvo Nadzornog odbora propisuje se Poslovnikom o radu  Nadzornog  odbora.          
                          

STEGOVNA  KOMISIJA

                                                                  Članak 35.

Stegovna komisija ima 3 (tri) člana koje bira Skupština na mandat od 4  (četiri) godine.
Stegovna komisija:

 • bira Predsjednika komisije iz svojih redova,
 • samostalno donosi odluke u prvom stupnju vezane za odgovornost ponašanja i djelovanja članova Udruge vezane za Statut.

TAJNIK

Članak 36.
Tajnika Udruge bira Upravni odbor na temelju javnog natječaja, a bira se na vrijeme od 4 (četiri) godine. Rad Tajnika je profesionalan.

Članak 37.
Za Tajnika Udruge može se birati osoba koja ispunjava zakonske uvjete propisane Zakonom o udrugama. 

Članak 38.
Tajnik je samostalan u svom radu. Za svoj rad tajnik je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini Udruge.
Rad tajnika reguliran je Pravilnikom o radu Tajnika.

                                                                    Članak 39.

Tajnik Udruge ima slijedeća prava i ovlasti:                                                                                                              

 • brine o izvršenju zaključaka Upravnog odbora i Skupštine,
 • odgovoran je za ažurnost rada kancelarije Udruge,
 • daje naloge za realizaciju programa i planova Udruge,
 • surađuje s organom uprave nadležnim za šport,
 • vodi sve potrebne evidencije za Udrugu i njene organe,
 • vodi zapisnike sa sjednica Upravnog odbora i Skupštine,
 • surađuje sa sredstvima javnog tiska u svrhu informiranja i propagiranja malog nogometa,
 • prati stručne publikacije o malom nogometu, te o tome upoznaje organe Udruge,
 • rukovodi i organizira rad kancelarije Udruge. 

Članak 40.

Tajnik Udruge može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je imenovan odlukom Upravnog odbora, u slijedećim slučajevima:

 • ako svojim radom povrijedi Statut, zakone i druge opće akte Udruge i time stvori štetne posljedice za Udrugu,
 • ako nije ostvario ciljeve i zadatke sukladno odlukama Upravnog odbora,
 • ako neosnovano odbije izvršavati odluke Upravnog odbora i Skupštine,
 • na osobni zahtjev.

Odluku o razrješenju Tajnika donosi Upravni odbor kada utvrdi da postoji osnovanost za donošenje takve odluke.

V. MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

                                                                  Članak 41.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine.

Članak 42.
Udruga je neprofitna, a novčana sredstva stječe iz:

 • članarine,
 • dotacije iz proračuna grada,
 • darova i nasljedstva,
 • dotacije i poklona,
 • i drugih prihoda u skladu sa Zakonom.

Sva ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarivanje cilja Udruge. O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor Udruge. 

Članak 43.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti planiraju se godišnjim financijskim planom Udruge. 

Članak 44.
Poslovanje Udruge se obavlja preko kunskog računa Udruge, a naredbodavci za financijsko poslovanje su Predsjednik i Tajnik.

VI. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 45.
Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine, izjašnjavanjem 2/3 članova, te u drugim slučajevima propisanim zakonom.
U slučaju prestanka rada Udruge, sva imovina Udruge pripast će onome kome Skupština donese odluku, a u slučaju da Skupština ne donese odluku iz prednjeg stavka, imovina Udruge pripada Gradu Splitu. Postupak likvidacije u slučaju prestanka rada, provest će osoba ovlaštena za zastupanje.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova od ukupnog broja članova u Skupštini.

Članak 47.
Inicijativu za donošenje Statuta, te za izmjenu i dopunu Statuta mogu dati:

 • 1/3 članova Skupštine,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor.

Nacrt Statuta Udruge odnosno njegove izmjene i dopune utvrđuje Upravni odbor, nakon rasprave svojih članica, te ga dostavlja Skupštini na raspravu i usvajanje.

Članak 48.
Autentično tumačenje Statuta ili drugog akta daje tijelo koje ga je donijelo.

Članak 49.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar Udruga pri Uredu za opću upravu.

U Splitu,  23.06. 2008.

                                                                                              Predsjednik UMN Split:
                                                                                                                      Josip Radić

RANG LISTA EKIPA

1. Strožanac
2. MNK Zlatko Celent
3. IS Duetsche
4. Kidan žile
5. Inero
6. Zlatan otok Sv.Ned
7.DOMUS-Croatia K.'83
8.Topel mobiteli
9. PB Split
10.Radunica
11. MNK Hercegovac
12. Dujmovača d.o.o.
13. Antipiros.
14. Pivnica Karlo-Mika.
15. Daler
16. Parna mastiona
17. Garaža Pujanke.
18. Smrdečija
19. Ambasador nek.
20. Grm & Tunj
21. Colo Colo-Grđ.Zec
22. Credo banka
23. Oxa tisak
24. Artem
25. Klinika Sućidar
26. MNK Oliva
27. Zlatarija Dvornik
28. Hotel Rotondo
29. Gradska
30. Forza Morocco
31. Šetač Bronx
32. Max & Moris
33. Pekara Babić
34. Baterija
35. Veseli mornari
36. HSP
37. MNK Neorić
38. Bili 9
39. Pismom zvati
40. MNK Kman
41. Ribari
42. Millenium game sh.
43. L.C. Monty Payton
44. Nakić trade
45. Liverpool
46. El Classico-Legis
47. DŠR Kman
48. Gt trade
49. ViK
50. MNK 'Etiri hansafl.
51. MNK Žrnovnica
52. MG Šport
53. Zagora Promet
54. OPS Split
54. Splitska Banka ml.
56. MNK Šolta
56. Izviždani
58. Ericsson NT
58. Andora
60. Zara 07
60. Le Meridien Lav
62. Puntižel
62. CB Dva Goluba
64. Eko udruga Osoje
64. Spinut presing
66. Matan i Jaranen
66. Dvornik 1474
68. Bol 09
68. MNK Petričevo
70. Čelopek
70. Tršćanska
72. FC U nited
72. Otpisani
74. Caffe bar Fellini
74.Vole gradele
76. Pekarnica Tešija
76. Aedes
78. Marinero
78. F.C.Athletico

80. Ad Arma

81. MNK Jel nećeš

Udruga za mali nogomet Split, tel/fax: 021 537 590, mob:099 553 75 90, mob: 091 153 75 90, Ulica slobode 16A, 21000 Split - Copyright.©2006.   OXA