MLADI - VETERANI
 
novosti > pravilnik o malonogometnim natjecanjima

>>download<<


Osnovom članka 20. Statuta Udruge za mali nogomet Split, Skupština UMN Split, je na sjednici održanoj 23. lipnja 2008. donijela sljedeći

P R A V I L N I K
O MALONOGOMETNIM NATJECANJIMA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnik o malonogometnim natjecanjima sadrži osnovne odredbe o sustavu stalnih natjecanja i opće uvjete natjecanja.
Pod stalnim natjecanjima u smislu ovog Pravilnika smatraju se prvenstvena i kup natjecanja koja se održavaju svake natjecateljske godine.
Upravni odbor UMN Split može donijeti posebne propise koji se odnose na posebna natjecanja u organizaciji UMN Split, s tim da ti propisi moraju sadržavati jedinstvene osnove sadržane u ovom Pravilniku.

Članak 2.
Sve javne utakmice u organizaciji UMN Split i njegovih organa, organizacija i članova, igraju se po Pravilima igre za mali nogomet koje donosi Upravni odbor UMN Split, a objavljuje UMN Split. Utakmice veteranskih liga igraju se po Pravilima igre za veterane. Odluke o primjeni Pravila igre i bliže upute za primjenu tih odluka donosi Upravni odbor.
Službeni tekst Pravila igre sa odlukama UMN Split za primjenu Pravila igre i uputama objavljuje UMN Split.

II. SUSTAV STALNIH NATJECANJA

Članak 3.
Skupština UMN Split utvrđuje sustav natjecanja za sva redovna prvenstvena natjecanja.

Članak 4.
Odluka o sustavu natjecanja sadrži:

 • način natjecanja,
 • natjecateljske skupine,
 • natjecateljski stupanj,
 • način stjecanja prava za natjecanja u odgovarajućem stupnju natjecanja i natjecateljskoj skupini,
 • način i broj ekipa koje ulaze u viši stupanj odnosno koje ispadaju u niži stupanj natjecanja

Ostale odluke o natjecanju donosi Upravni odbor.

Članak 5.
Odluku o promjeni sustava natjecanja Skupština donosi se najkasnije godinu dana prije početka natjecanja.
Prijedlog za izmjenu sustava natjecanja može podnijeti i najmanje jedna trećina ekipa za svaki natjecateljski stupanj, odnosno Upravni odbor.

Članak 6.
Natjecanja se mogu organizirati po jednostrukom, dvostrukom, trostrukom, četverostrukom ili više bod sustavu, po jednostrukom ili dvostrukom kup sustavu ili kombinacijom bod i kup sustava, kao i doigravanjem (play-off), te u izuzetnim slučajevima turnirskim sustavom.

Članak 7.
Upravni odbor UMN Split utvrđuje propozicije natjecanja za Kup i Turnire u organizaciji UMN Split.

Propozicije natjecanja
Članak 8.
Za svako natjecanje utvrđuju se Propozicije natjecanja koje donosi Upravni odbor UMN Split. Propozicijama se bliže uređuju pravila za provođenje natjecanja, uvjeti pod kojima se odvija natjecanje, utvrđuju organi koji vode natjecanje, njihova prava i obveze, uređuju materijalna i druga pitanja u svezi s natjecanjem, kao i druga pitanja predviđena ovim Pravilnikom.
Propozicije ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Pravilnikom, odlukama kojima se uređuje sustav natjecanja i ostalim općim aktima UMN Split.

Stalna natjecanja
Članak 9.
Stalna natjecanja su:

 • Malonogometno prvenstvo mladih Grada Splita,
 • Malonogometno prvenstvo veterana Grada Splita
 • Malonogometno prvenstvo veterana starijih od 45 godina Grada Splita
 • Malonogometni kup Grada Splita,
 • Malonogometni turnir «Zimski kup»

U stalna natjecanja ubrajaju se i kvalifikacije za ulazak u viši stupanj natjecanja, a ukoliko su predviđene sustavom natjecanja.
Upravni odbor UMN Split donosi odluke u svezi s organiziranjem ostalih natjecanja.

Natjecateljska godina
Članak 10.
Natjecateljska godina počinje 15 dana prije odigravanja 1.kola, a završava usvajanjem konačne tablice liga od strane UO UMN po završetku zadnjeg kola prvenstva. Natjecateljska godina je podijeljena u dvije polusezone: jesensku i proljetnu (prvi i drugi dio natjecateljske sezone).

Registracija igrača
Članak 11.
Igrači trebaju biti članovi UMN-Split.
Članovi UMN Split mogu biti članovi samo jedne ekipe unutar iste lige, a kao igrači mogu biti registrirani samo za jednu ekipu unutar iste natjecateljske skupine.
Igrač koji u natjecateljskoj polusezoni nije nastupio za niti jednu ekipu u jednoj natjecateljskoj skupini može se u istoj natjecateljskoj polusezoni u svakom trenutku registrirati za jednu od ekipa te natjecateljske skupine. Igrač koji je u natjecateljskoj polusezoni nastupio za jednu momčad može prelaziti u drugu momčad samo u vremenu prijelaznog roka. Smatra se da je igrač nastupio ukoliko je upisan u zapisnik sa utakmice.
Ekipe mogu registrirati igrače do posljednja 4 kola natjecateljske sezone. Protekom toga roka registracija igrača više nije moguća u tekućoj natjecateljskoj sezoni.
Prijelazni rokovi za igrače su: ljetni prijelazni rok i zimski prijelazni rok. Ljetni prijelazni rok traje do početka odigravanja utakmica 1.kola jesenskog dijela ntjecanja, a zimski prijelazni rok traje od završetka jesenskog dijela prvenstva do početka odigravanja utakmice 1.kola proljetnog dijela natjecanja pojedine lige.
Uvjeti registracije igrača po natjecateljskim skupinama definirani su člankom 37. ovog Pravilnika.
Registracija za članstvo u UMN-Split se vrši uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice.
Registraciju članova-igrača vrši tajnik UMN.
Registracija igrača je iskazana članskom iskaznicom. Disciplinske mjere kod registracije igrača, ukoliko ih on otprije ima, riješene su Diciplinskim pravilnikom.
                       
Registracija momčadi
Članak 12
Registracija momčadi se vrši na temelju Zahtjeva predstavnika momčadi za registracijom.
Zahtjev treba sadržavati: ime momčadi, popis igrača-članova ekipe, ime i prezime voditelja odnosno predstavnika ekipe, boju i rezervnu boju dresova.
Novo registrirana momčad može u natjecanje krenuti samo iz najnižeg stupnja natjecanja unutar natjecateljske skupine.
Svaka zlouporaba prva i ovlasti ekipa biti će kažnjena sukladno članku 14. Disciplinskog pravilnika.
Ime momčadi neće biti prihvaćeno ukoliko je: vrijeđajućeg značaja, izraženo prostotama, ukoliko ga upotrebljava već jedna momčad ili ako UO donese odluku da ime ekipe ne prihvaća.
Momčad postaje članom kad tu odluku donese UO UMN-a.

Kalendar natjecanja
Članak 13.
Kalendarom natjecanja se utvrđuju termini za odigravanje utakmica stalnog natjecanja i drugih službenih utakmica i turnira.
Kalendar se donosi posebno za svaku natjecateljsku sezonu, najkasnije 4 dana prije početka jesenske sezone.
Kalendar nižeg stupnja natjecanja mora biti u skladu sa kalendarom višeg stupnja natjecanja.
Ukoliko nije objavljen kalendar natjecanja u roku iz drugog stavka, rukovodstvo natjecanja će sastaviti kalendar svojih natjecanja suglasno kalendaru višeg stupnja natjecanja iz prethodne godine.
Kalendar natjecanja donosi organ nadležan za donošenje propozicija natjecanja.

Članak 14.
Utvrđeni termini u kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati.
Izuzetno u slučaju više sile, dana žalosti i drugim nepredviđenim slučajevima organ koji rukovodi natjecanjem može izvršiti pomicanje termina određenog kola (ili više kola), s tim što se za to kolo (za ta kola) određuju novi termini.

Raspored utakmica stalnih natjecanja
Članak 15.
Raspored utakmica stalnih natjecanja utvrđuje organ koji vodi natjecanje.
Ukoliko propozicijama natjecanja nije drugačije uređeno, raspored utakmica se određuje ždrijebom najkasnije 4 dana prije početka natjecanja.
Propozicijama natjecanja se bliže uređuju rokovi i način priopćavanja odluka u svezi sa rasporedom za odigravanje utakmica: datum i mjesto igranja, igralište, početak utakmice i dr.

Promjena rasporeda odigravanja utakmica
Članak 16.
Utvrđeni raspored prvenstvenih i kup utakmica organ koji vodi natjecanje može izmijeniti samo na osnovu utvrđenih kriterija predviđenih propozicijama odnosnog natjecanja, s tim da pomicanje određenih utakmica ili određenog kola natjecanja ne može ići na štetu drugih zainteresiranih ekipa, niti može davati natjecateljsku prednost ekipii čija se utakmica pomiče u odnosu na ostale sudionike iste natjecateljske grupe.

Odgoda utakmica
Članak 17.
Utakmice se mogu odgoditi najmanje 48 sati (dva dana) prije zakazanog termina, osim u iznimnim slučajevima. Uz pismeni zahtjev za odgodom mora se obvezno priložiti i valjani dokaz koji potvrđuje navedeni razlog za odgodu. Utakmica se može odgoditi i od strane UO UMN-a ukoliko postoje razlozi nemogućnosti igranja utakmice. Uvjeti za odgodu utakmica regulirani su člankom 18. ovog Pravilnika.

Članak 18.
Utakmicu može odgoditi jedino Povjerenik natjecanja. Razlozi odgode mogu biti: nemogućnost sportskog terena za odigravanje utakmnice, dan žalosti, odlazak momčadi na natjecanje višeg nivoa u organizaciji UMN-a, smrt, pogreb člana momčadi ili člana obitelji, bolest većeg broja igrača (4 igrača), odlazak na natjecanje važnog karaktera.
Kod podnošenja zahtjeva za odgodu kod bolesti većeg broja igrača obavezno uz zahtjev priložiti i liječničku dokumentaciju.
Kod podnošenja zahtjeva za odlazak na natjecanje važnog karaktera obvezno se mora priložiti i potvrda o odigravanju tog natjecanja.
Ekipa koja zatraži odgodu snosi troškove odigravanja nove utakmice.
Odgođena utakmica će se odigrati u nekom novom terminu, vodeći računa da se ne ugrozi regularnost natjecanja, po mogućnosti najkasnije u roku od 15 dana.
Prije početka utakmica koje se igraju poslije isteka dana žalosti, izražava se sućut minutom šutnje na način predviđen Pravilima nogometne igre.

Vrijeme početka i trajanja utakmica stalnih natjecanja
Članak 19.
Vrijeme početka utakmice stalnih natjecanja određuje organ koji vodi natjecanje.
Propozicijama natjecanja se može propisati da se utakmice pojedinih kola određenog natjecateljskog stupnja moraju odigrati istog dana i u isto vrijeme.
Vrijeme trajanja utakmica, vrijeme odmora u poluvremenu, izvođenje kaznenih udaraca u slučaju određivanja pobjednika, reguliraju se odredbama Pravila nogometne igre, odnosno Propozicijama natjecanja.

Delegati i mjeritelji vremena
Članak 20.
Delegate i mjeritelje vremena određuje UO UMN-a. Delegati i mjeritelji vremena su obvezni potpisati Ugovor o suradnji sa UMN. Delegati su dužni doći na utakmicu 20 minuta prije početka utakmice. Mjeritelji vremena su dužni doći na utakmicu 10 minuta prije početka utakmice  Za sve utakmice stalnih natjecanja, organ koji vodi natjecanje određuje svog delegata i mjeritelja vremena.
U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat, dužnost delegata će obaviti mjeritelj vremena ukoliko propozicijama natjecanja nije drugačije predviđeno.
U slučaju da na utakmicu ne dođe mjeritelj vremena, dužnost mjeritelja vremena će obaviti delegat ukoliko propozicijama natjecanja nije drugačije predviđeno.

Prava i dužnosti delegata su:

 • da u nazočnosti predstavnika ekipa utvrdi identitet igrača i voditelja momčadi.
 • da utvrdi ispravnost članskih iskaznica i pravo nastupa prijavljenih igrača, uključujući i one igrače koji nemaju pravo nastupa zbog neke od disciplinskih mjera,
 • da skrene pažnju predstavnicima  na uočene nedostatke i propuste,
 • da utvrdi nazočnost određenih sudaca, i drugih osoba ako su predviđeni drugim općim aktima,
 • da po završetku utakmice provjeri sa sucima i voditeljima odnosno predstavnicima ekipa točnost zapisnika utakmice, da ga po navedenoj provjeri preda sucima i voditeljima ili predstavnicima ekipa da svojim potpisom (uz potpis delegata) potvrde istinitost zapisnika.
 • da daje znak sucima kada je počinjena očita pogreška u odnosu na opominjanje ili isključenje igrača ili kada je počinjeno bilo kakvo nesportsko ponašanje izvan vidokruga suca. U svakom slučaju sudac odlučuje o svi činjenicama vezanim za igru.
 • da svoja zapažanja i sve eventualne nepravilnosti na utakmici dostavi u pisanom obliku u ured UMN u roku od 24 sata od završetka utakmice (isključeni dani kada ured UMN ne radi).
 • da vodi računa da utakmice započinju u točno predviđenom vremenu te daje naloge sucima i mjeriteljima vremena o početku istih.
 • da prijavi sve uočene organizacijske nedostatke, pogreške službenih osoba te disciplinske prekršaje svih članova UMN.

Prava i dužnosti mjeritelja vremena su:

 • da osigurava da trajanje utakmice bude u skladu sa člankom 19. ovog Pravilnika,
 • da vodi računa o time-outu i vremenskom trajanju istog,
 • da vodi računa o izdržavanju dvominutne kazne nakon isključenja igrača,
 • da bilježi akumulirane prekršaje,
 • da signalizira ekipama jedan prekršaj prije izvođenja akumuliranog kaznenog udarca, 
 • da trenutno donosi odluku o trajanju svih odmora, vodeći računa da ne ugrozi početak naredne utakmice,
 • da ne raspravlja sa igračima, voditeljima i predstavnicima ekipa,
 • da svaki pritisak od strane igrača, voditelja i predstavnika ekipe signalizira sucu te od njega zatraži zaštitu,
 • svi ostali poslovi u svezi utakmice, regularnosti, suđenja nisu domena mjeritelja vremena.

Propozicijama natjecanja delegatima i mjeriteljima vremena se mogu odrediti i drugi zadaci.

Delegat odnosno mjeritelj vremena ne može nastupiti kao igrač, voditelj ili predstavnik ekipe koja se natječe u ligi u kojoj obnaša dužnost delagata odnosno mjeritelja vremena.
Delegati i mjeritelji vremena ne mogu bit članovi Upravnog odbora dok obavljaju službene dužnosti u UMN.

Suci
Članak 21.
Sve utakmice natjecanja koje organizira UMN-Split, mogu suditi samo suci koje je na prijedlog Sudačke komisije odredio UO i koji su potpisali Ugovor o međusobnim obavezama sa UMN-om.
Sudac nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, momčad, organ Udruge ili slično tijelo, zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila igre ili u odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.
Malonogometni sudac ne može nastupiti kao igrač, voditelj ili predstavnik ekipe koji se natječe u ligi u kojoj sudi.
Suci su dužni doći do zapisničkog stola u sudačkoj opremi najkasnije 5 minuta prije početka utakmice koju sude.
Suci su dužni suditi u propisnoj sudačkoj opremi sa znakom UMN-Split. Suci ne smiju suditi utakmice koje nisu u organizaciji UMN-Split sa znakovljem UMN-Split, osim ako UO UMN Split za pojedine manifestacije drukčije ne odluči.
Suci ne mogu bit članovi Upravnog odbora dok obavljaju službene dužnosti u UMN.

Članak 22.
Utakmice sude 1 ili 2 suca ovisno o ligi koja se igra. Ukoliko na utakmici gdje su predviđena 2 suca ne dođe jedan od sudaca, utakmica se može odigrati, a takovu utakmicu u tom slučaj sudi 1 sudac. Ukoliko na utakmicu gdje je predviđen 1 sudac, on ne dođe, utakmicu može suditi delegat ako ima položen sudački ispit (u tom slučaju posao delegata utakmice obnaša mjeritelj vremena). Ukoliko nedostaje jedan od sudaca a drugi sudac koji nije predviđen za tu utakmicu je voljan suditi, on može zamijeniti nedostajućeg suca.
Ako u tijeku trajanja utakmice sucu pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može nastaviti suđenje, primjenjuju se gore navedena pravila.

 

Voditelj

Članak 23.
Svaka ekipa mora odrediti osobu koja će voditi momčad na utakmici.
Na utakmicama stalnog natjecanja voditelj mora imati voditeljsku iskaznicu.
Voditelj na utakmici stalnog natjecanja ima prava i dužnosti:

 • da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 15 minuta prije početka utakmice, ukoliko propozicijama natjecanja nije drugačije određeno,
 • da odmah po prijavi preda delegatu sastav momčadi i članske iskaznice samo onih igrača koji će nastupiti na utakmici
 • da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača,
 • da po završetku utakmice provjeri točnost zapisnika koju potvrđuje svojim potpisom te da u zapisnik najavi žalbu na odigranu utakmicu odnosno da unese eventualne primjedbe i prigovore,
 • da obavlja i druge poslove predviđene općim aktima i propozicijama natjecanja.

Članak 24.
Voditelji momčadi ne mogu kao igrači nastupiti na utakmicama svojih momčadi ukoliko nisu registrirani i kao igrači.
Protiv ekipe koja nastupi sa voditeljem (koji nije registriran kao igrač) na  utakmicama, biti će pokrenut disciplinski postupak prema odredbama Disciplinskog pravilnika UMN Split.

                                                             Predstavnik momčadi          
        Članak 25.
Predstavnik momčadi je osoba ovlaštena da zastupa momčad u svim odlukama UMN-a. Ukoliko ekipa nema predstavnika, voditelj obnaša i funkciju predstavnika ekipe koje je voditelj.

Zapisnik utakmice
Članak 26.
Za sve javne utakmice obvezno se sastavlja zapisnik.
Zapisnik na utakmicama sastavlja delegat.
Zapisnik se sastavlja po jedan primjerak za momčadi i potreban broj primjeraka za organ koji rukovodi natjecanjem.
Zapisnik obvezno sadrži: vrstu natjecanja - utakmice, datum, mjesto i vrijeme odigravanja, igralište, nazive momčadi, sastave momčadi, registarski broj sportskih iskaznica igrača, imena službenih osoba, ostvareni rezultat - krajnji i poluvrijeme, izjavu suca o izrečenoj disciplinskoj mjeri crvenog kartona i razlozima, izjavu o incidentu i drugim izgredima na utakmicama ukoliko ih je bilo.
Propozicijama natjecanja može se predvidjeti obveza da se u zapisnik unesu i drugi podaci, a Upravni odbor propisuje tiskanicu zapisnika.

Članak 27.
Zapisnik utakmice stalnog natjecanja sastavlja isključivo delegat, koji ga predaje na uvid sucima i voditeljima odnosno predstavniciama ekipa koji ga potom potpisuju.

Članak 28.
Zapisnik utakmice je javna isprava i podaci uneseni u zapisnik smatraju se da su točni sve dok se ne dokaže suprotno. Ako se utvrdi da su u zapisnik unijeti netočni podaci, nadležni organ za natjecanje će izvršiti ispravak tako da zapisnik odgovara činjeničnom stanju.
Ispravak netočnih podataka unesenih u zapisnik se vrši po službenoj dužnosti - usklađivanjem podataka iz zapisnika sa izvještajima suca, delegata utakmice, kao i na pismeni zahtjev momčadi sudionika utakmice.
Momčad sudionik utakmice ulaže zahtjev za ispravak netočno upisanog podatka brzojavom ili preporučenim dopisom najkasnije u roku od 24 sati po odigranoj utakmici (isključeni dani kada ured UMN ne radi).
Natjecateljski organ je dužan da o prigovoru odluči prije narednog kola i da o odluci obavijesti obije momčadi sudionika utakmice.
Ako se radi o greškama u rezultatu prvenstvene utakmice i upisanim disciplinskim mjerama, odluku o ispravci greške natjecateljski organ će radi točnog obavještavanja svih ekipa odgovarajuće natjecateljske grupe, objaviti u svom službenom glasniku ili na drugi način.

Članak 29.
Tereni za igru na kojima se odigravaju utakmice moraju odgovarati mjerama i to: dužina najmanje 38, a najviše 42 metara, a širina najmanje 18 i najviše 22 metara, sa kvalitetnom tvrdom, parketnom ili travnatom podlogom i drugim standardima koje utvrđuju Pravila igre UMN Split.

Ocjena pogodnosti terena za igru
Članak 30.
Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru.
Organizator je obvezna teren pripremiti za igru tako da bude potpuno sposoban za odigravanje utakmice stalnog natjecanja.
Da li je teren nepogodan za igru zbog nečeg drugog što spada u višu silu, odlučuje jedino sudac koji je određen da vodi utakmicu.
Sudac neće započeti utakmicu:
a) ako teren za igru nije pravilno i vidljivo obilježen, a sve naprave pravilno i ispravno postavljene,
b) ako su uvjeti na terenu takvi da ne dopuštaju odigravanje utakmice.
Sudac i delegat su obvezni da u zapisnik unesu donesenu odluku o nepogodnosti terena i zapisnik dostave natjecateljskom rukovodstvu u roku od 24 sata uz prethodnu telefonsku obavijest.

Igrači: najmanji broj i zamjene
Članak 31.
Utakmica može započeti ako su ispunjeni uvjeti o minimalnom broju igrača potrebnih za početak utakmice.
Minimalni broj igrača za početak utakmice u natjecateljskoj skupini mladi je pet (od kojih je jedan vratar).
Minimalni broj igrača za početak utakmice u natjecateljskim skupinama veterani i veterani 45 je šest (od kojih je jedan vratar).
Minimalni broj igrača za vrijeme igre u natjecateljskoj skupini mladi je tri (od kojih je jedan vratar).
Minimalni broj igrača za vrijeme igre u natjecateljskoj skupini veterani i veterani 45 je četiri (od kojih je jedan vratar).

Članak 32.
Ako jedna momčad za vrijeme igre ostane sa brojem igrača manjim od minimalnog broja igrača, sudac je dužan igru prekinuti, a ukoliko momčad nije u mogućnosti da u roku od 5 minuta nastupi sa minimalnim brojem igrača, dužan je prekinuti utakmicu.

Članak 33.
U zapisnik može biti upisano najviše 12 igrača iz jedne ekipe.

Sportska oprema
Članak 34.
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u opremi iste ili slične boje, već moraju biti različito odjevene.
Ako je oprema iste ili slične boje, opremu će promijeniti gostujuća momčad, ukoliko domaća momčad nastupi u opremi svoje boje. 4 dana prije početka svakog stalnog natjecanja, sve momčadi su obvezne obavijestiti rukovodstvo natjecanja o boji opreme (stalna i zamjenska) sa kojom će nastupiti u određenom natjecanju.
Svi sudionici u natjecanju dužni su se upoznati sa stalnim i zamjenskim bojama opreme momčadi i sudaca, na svojoj razini natjecanja. U slučaju eventualnog nesporazuma, prednost na izbor boje ima domaćin ako nastupa u stalnoj boji opreme.

Članak 35.
Za vrijeme odigravanja utakmica, igrači na poleđini svojih dresova moraju imati vidljive brojeve.
Brojevi na dresovima se moraju slagati sa brojevima na popisu igrača unesenim u zapisnik utakmice.

Članak 36.
Na utakmicama stalnih natjecanja mogu nastupiti samo igrači koji su stekli pravo nastupa za svoju momčad a koji su članovi UMN-a.

Nastup igrača
Članak 37.
Igrači koji su po osnovu izvršene registracije stekli pravo nastupanja za svoju momčad mogu biti:

 • u momčadi mladih, ako na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina,
 • u momčadi veterana, ako na dan utakmice nisu mlađi od 35 godina,
 • u momčadi veterana +45, ako u kalendarskoj godini navršavaju 45 godina.

Ako momčad nastupi na javnoj utakmici sa igračem koji ne ispunjava prednje uvjete, momčad, voditelj i igrač se uzimaju na odgovornost po odredbama Disciplinskog pravilnika UMN Split, s tim što će momčad snositi i druge posljedice predviđene ovim Pravilnikom.

Članak 38.
U stalnim natjecanjima UMN Split dozvoljen je nastup igrača stranih državljana ukoliko su članovi UMN-a.
U zapisnik sa utakmice delegat upisuje isključivo igrače koji su prisutni na terenu ili klupi za rezervne igrače za vrijeme utakmice.

Članak 39.
Ako je odlukom nadležnog organa predviđeno ponovno odigravanje utakmice stalnog natjecanja, na ovoj mogu nastupiti svi igrači koji imaju pravo nastupanja na dan odigravanja nove utakmice.

Utvrđivanje identiteta igrača
Članak 40.
Na prvenstvenim i kup utakmicama mogu nastupiti igrači čiji je identitet utvrđen putem športske iskaznice, izdate od strane nadležnog organa za registraciju igrača, a u slučaju njenog nedostatka, osobnom iskaznicom ili putnom ispravom (putovnicom).
Identitet igrača, ukoliko nije drugačije predviđeno Propozicijama natjecanja, utvrđuje delegat u nazočnosti predstavnika momčadi, prije početka utakmice, a u tijeku igre samo za one članove ekipe koji nisu stigli na početak utakmice.
Izuzetno od odredaba u prethodnim stavcima momčad može, na osobni rizik, staviti u momčad igrača koji nema športsku iskaznicu ili osobnu iskaznicu ili putnu ispravu pod uvjetom da delegat utvrdi identitet ovog igrača te to zabilježi u zapisniku utakmice.
Propozicijama odnosnog natjecanja, može se utvrditi i dopunski način utvrđivanja identiteta igrača.

Zdravstveno stanje igrača i ozljede
Članak 41.
Igrači nastupaju po svojoj odluci i odgovornosti na utakmicama. UMN kao organizator, zatim suci, delegati, mjeritelji vremena, rukovodstvo UMN Split odnosno sve ostale službene osobe ne snose nikakvu odgovornost za posljedice koje mogu nastati igranjem utakmica.
UMN preporučava svojim članovima barem jednom godišnje zdravstveni pregled u jednoj od ustanova športske medicine.
Igrači ne smiju na utakmicama nastupiti ukoliko njihov zdravstveno stanje to ne dozvoljava. Također igrač ne smije nastupiti alkoholiziran ili pod djelovanjem droge. Ukoliko sudac ustanovi da igrač nije zbog zdravstvenog stanja sposoban za utakmicu ili je pod djelovanjem opijata igraču može zabraniti nastup.

Nenastupanje na utakmicu stalnog natjecanja
Članak 42.
Organ koji vodi natjecanje registrirat će utakmicu po službenoj dužnosti sa 3-0 (par forfe), ukoliko utvrdi da momčad neopravdano nije nastupila, te će biti kažnjena odredbama Disciplinskog pravilnika.
Ako u roku od 5 minuta od zakazanog vremena za početak utakmice stalnog natjecanja ne nastupi jedna momčad sa potrebnim brojem igrača, delegat će priopćiti voditelju ili predstavniku momčadi koja je nastupila da se utakmica neće odigrati i to unijeti u zapisnik utakmice.
Izuzetno, u slučaju da momčad nije mogla nastupiti uslijed više sile, delegat će pričekati i nešto više, ali će voditi računa o tome da li utakmica može završiti na vrijeme. Ako se igra više utakmica na istom terenu, mjeritelj vremena je dužan voditi računa o tome da ne dovede u pitanje odigravanje sljedeće utakmice.
Ekipa koja neopravdano ne nastupi na utakmici stalnog natjecanja dužna je nadoknaditi štetu organizatoru natjecanja. Visinu štete, na osnovu dokumentiranog zahtjeva, utvrđuje organ koji vodi natjecanja.
Ako obje momčadi neopravdano ne nastupe, jedna i druga momčad podliježu disciplinskim mjerama sukladno stavku 1. ovog članka, te se utakmica ne ponavlja, već jedna i druga momčad ostaju bez bodova. Ukoliko se radi o utakmici kup natjecanja, smatrati će se da su ekipe odustale od daljnjeg natjecanja, te će biti kažnjene sukladno propozicijama kup natjecanja..

Neodigravanje i prekid utakmice
Članak 43.
Ako je prvenstvena utakmica morala biti prekinuta iz opravdanih razloga koji se nisu mogli ukloniti (nevrijeme, magla, mrak, nestanak električne energije, požar, potres i dr.), o čemu odlučuje sudac, ili je prekinuta zbog nastupa dana žalosti, odigrat će se nova utakmica ukoliko je do prekida došlo prije isteka 80% regularnog vremena određenog za igru.
Ako je utakmica prekinuta po isteku 80% regularnog vremena određenog za igru, registrirat će se postignutim rezultatom.
Momčad koja neopravdano ne nastupi na odigravanju nove utakmice, koju odredi nadležno natjecateljsko rukovodstvo, odgovoran je po odredbama Disciplinskog pravilnika UMN Split, a utakmica se registrira po službenoj dužnosti 3-0 (par-forfe) u korist protivnika.
Odluku o registraciji utakmice sa 3-0 (par-forfe) iz stavka 3. ovog članka, donosi po službenoj dužnosti organ koji vodi natjecanje.

Članak 44.
Momčad koja napusti teren, odnosno momčad koja izazove prekid utakmice uključujući i prekid utakmice koji je izazvao igrač te momčadi, gubi utakmicu sa 3-0 (parforfe), ukoliko do prekida njihov protivnik nije postigao bolji rezultat.
Odluku o registraciji utakmice sa 3-0 (par-forfe) donosi po službenoj dužnosti organ koji vodi natjecanje.
Disciplinske mjere su određene Disciplinskim pravilnikom.

Članak 45.
Ako je utakmica prekinuta zbog incidenta, nereda, nedovoljnog broja igrača, nepoštivanja odluke suca da isključeni igrač napusti teren i dr., a utvrdi se da je za prekid utakmice kriva jedna momčad - isključivo ili u pretežnom dijelu - utakmica će se registrirati sa 3-0 (par-forfe) u korist protivničke strane ukoliko do prekida nije postignut bolji rezultat.
Ukoliko su obje momčadi krive utakmica se smatra odigranom, ali ni jedna ni druga momčad ne ostvaruju pravo na bodove, te se utakmica ne ponavlja, a obje ekipe biti će kažnjene odredbama Disciplinskog pravilnika.

Zabrana nastupanja zbog suspenzije
Članak 46.
Suspendirana momčad ne može nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.
Sve utakmice koje padaju u vrijeme suspenzije izrečene zbog neizvršenja pravomoćnih odluka nadležnih organa ili neizvršenja nespornih obveza nastalih iz natjecanja predviđenih propozicijama nadležnog natjecanja, registrirat će se sa 3-0 (par-forfe) u korist protivnika, te će ekipa biti kažnjena odredbama Disciplinskog pravilnika.

Odustajanje i isključenje iz natjecanja, isključenje iz UMN

Članak 47.
Momčad je odustala od natjecanja kad je pismenim putem zatražila brisanje iz natjecanja u tekućoj natjecateljskoj sezoni i podmirila sve obveze prema UMN-u. Ta momčad se iduću natjecateljsku sezonu ima pravo natjecati u nižem rangu natjecanja.
Momčad je isključena iz UMN:

 • ako neopravdano nije odigrala 3 utakmice u istoj natjecateljskoj sezoni,
 • ako je isključena iz natjecanja zbog neizvršavanja financijskih obveza.

Sukladno tome Upravni odbor temeljem članka 14. Statuta UMN-Split, na prvoj slijedećoj sjednici briše ekipu iz članstva u UMN, a po donošenju odluke organ koji rukovodi natjecanjem dužan je obavijestiti ostale ekipe da iz te lige u ligu nižeg stupnja natjecanja ispada jedna manje ekipa od predviđenog broja ekipa kao i da iz svih liga koje su dva i više stupnjeva natjecanja niže (od lige u kojoj je došlo do isključenja ekipe), u viši stupanj natjecanja u sljedećoj natjecateljskoj sezoni ulazi jedna ekipa više od predviđenog broja ekipa.
Ukoliko momčad nije nastupila 3 puta u kontinuitetu, smatrati će se da je njeno isključenje iz natjecanja nastupilo nakon kola u kojem je uredno odigrala posljednju utakmicu.
Ukoliko momčad nije nastupila 3 puta u istoj natjecateljskoj sezoni, smatrati će se da je njeno isključenje iz natjecanja nastupilo nakon kola u kojem nije nastupila treći put.
Ukoliko je do odustajanja ili isključenja momčadi iz UMN došlo u vrijeme prvog dijela natjecateljske sezone, ekipa će biti brisana iz natjecanja, a sve njene do tada odigrane utakmice smatrat će se kao da nisu igrane, a naredne po rasporedu neće se registrirati po službenoj dužnosti 3-0 (par-forfe) u korist njegovog protivnika.
Ako je momčad odustala ili isključena iz UMN-Split poslije odigranog prvog dijela natjecanja, a prije odigravanja prve utakmice drugog dijela natjecanja, postupit će se po odredbama sljedećeg stavka.
Ekipa se briše iz natjecanja, a sve njene odigrane utakmice prvog dijela sezone registrirat će se po postignutim rezultatima, a sve njene utakmice drugog dijela sezone neće se registrirati po službenoj dužnosti sa 3-0 (par-forfe) u korist njegovog protivnika.
U slučajevima kada momčad odustane ili bude isključena iz UMN za vrijeme prve polovine proljetnog dijela natjecanja, sve njezine odigrane utakmice jesenskog dijela sezone natjecanja priznat će se postignutim rezultatima, ekipa se briše iz natjecanja, a sve njezine odigrane utakmice proljetnog dijela sezone natjecanja smatrat će se kao da ih nije igrala, a naredne utakmice po rasporedu neće se registrirati po službenoj dužnosti sa 3-0 (par-forfe) u korist njenog protivnika.
U slučajevima kada momčad odustane ili bude iskljkučena iz UMN za vrijeme druge polovine proljetnog dijela natjecanja, ekipa se briše iz natjecanja, sve njezine dotad odigrane utakmice priznat će se postignutim rezultatima, a sve njezine naredne utakmice po rasporedu će se registrirati po službenoj dužnosti sa 3-0 (par-forfe) u korist njenog protivnika.
Ako ekipa odustane ili bude isključena iz UMN  u natjecanju kod jednostrukog bod sustava, sve odigrane utakmice registriraju se postignutim rezultatom ako je ekipe sudjelovala u natjecanju u 75% kola, te se sve neodigrane utakmice registriraju po službenoj dužnosti sa 3-0 (par-forfe) u korist njenog protivnika. Ukoliko je ekipa kod jednostukog bod sustava sudjelovala u natjecanju u manje od 75% kola, sve njezine do tada odigrane utakmice smatrat će se kao da nisu igrane, a naredne po rasporedu neće se registrirati po službenoj dužnosti 3-0 (par-forfe) u korist njenog protivnika.
Ako se iz bilo kojeg razloga u tijeku natjecateljske godine uprazni jedno ili više mjesta u pojedinoj ligi, liga se neće popunjavati novim momčadima u toj natjecateljskoj sezoni.
Momčadi se ne smiju spajati s drugim momčadima tokom natjecateljske sezone.
Momčadi nemaju pravo svoje mjesto u ligi prepuštati drugim momčadima, a svaka zlouptreba prava i ovlasti bti će kažnjena odredbama Disciplinskog pravilnika.

Članak 48.
Momčad je dužna da svoje obveze iz propozicija natjecanja izvršava u rokovima koji su utvrđeni propozicijama natjecanja.
Izuzetno, u posebno opravdanim slučajevima, organ koji vodi natjecanje može ovaj rok produžiti tako što se obveze iz jedne natjecateljske sezone moraju izmiriti najkasnije 30 dana prije početka natjecanja u sljedećoj sezoni (obveze iz jesenske sezone najkasnije 15 dana prije početka proljetne sezone i obrnuto).
Ekipa koja ne postupi u skladu sa prethodnim stavkom bit će odlukom nadležnog natjecateljskog organa izbačen iz daljnjeg natjecanja, a ako je riječ o obvezama iz proljetnog natjecanja, neće biti uključena u novo natjecanje.

Utvrđivanje plasmana
Članak 49.
Ekipa koja pobijedi na utakmici osvaja tri (3) boda, a kod neriješenog rezultata svaka momčad osvaja po jedan (1) bod.
Ako momčadi osvoje isti broj bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigle ekipe sa jednakim brojem bodova.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između danih i primljenih golova u dodatnoj pomoćnoj tablici. Ako je i ovaj kriterij jednak onda bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više golova u dodatnoj pomoćnoj tablici. Ako je i ovaj kriterij jednak bolje mjesto na tablici zauzima ekipa koja ima bolju razliku ukupno primljenih i danih golova, a u slučaju iste ukupne gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više golova.
Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih momčadi i to:

 • jedna utakmica po jednostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dvije momčadi,
 • tri utakmice po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri momčadi,
 • potreban broj utakmica, po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji četiri ili više momčadi.

Ukoliko su momčadi suglasne, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje pobjednika može se utvrditi ždrijebom koji će provesti nadležni natjecateljski organ.
Ukoliko se natjecanje odvija osim bod i kup sustavom i sustavom odigravanja iz članka 7. ovog Pravilnika, propozicijama sustava na koji se odnosi bit će posebno utvrđen način odvijanja natjecanja i način utvrđivanja plasmana.
Na kraju svake sezone Upravni odbor verificira završne tablice svih liga u organizaciji UMN-Split, a nakon verifikacije organ koji rukovodi natjecanjem izrađuje ranglistu svih ekipa.  Prilikom utvrđivanja mjesta na ranglisti bolje mjesto zauzimaju ekipe koje su se u netom završenoj sezoni natjecale u višem stupnju natjecanja, a nisu na završnoj tablice svoje lige zauzele mjesta koja odlukom Skupštine vode u prvi sljedeći niži stupanj natjecanja. Sve ekipe koje su na završnoj tablice svoje lige zauzele mjesta koja odlukom Skupštine vode u prvi sljedeći niži stupanj natjecanja, na ranglisti zauzimaju lošija mjesta od ekipa koje su u netom završenoj sezoni sudjelovale u prvom sljedećem nižem rangu natjecanja, a koje nisu na završnoj tablice svoje lige zauzele mjesta koja odlukom Skupštine vode u prvi sljedeći niži stupanj natjecanja. Rang lista ekipa je jedino mjerilo za popunjavanje mjesta po ligama u slijedećoj natjecateljskoj sezoni.

Kup sustav
Članak 50.
U slučaju da momčadi na utakmici koja se odigrava po jednostrukom kup sustavu postignu isti broj pogodaka, pobjednik će se odlučiti izvođenjem odlučujućih udaraca na način utvrđen propisima Pravila igre - uputama za izvođenje udaraca sa točke za kazneni udarac radi dobivanja pobjednika u eliminatornim natjecanjima.

Članak 51.
Na utakmicama koje se igraju po dvostrukom kup sustavu pobjednik je momčad koja ukupno na obje utakmice postigne više pogodaka. Ako ni to ne daje rješenje, plasman u naredno kolo će se odlučivati izvođenjem kaznenih udaraca odmah po završetku druge utakmice na način utvrđen propisima Pravila igre.
Registracija utakmica
Članak 52.
Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje osnove za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (par forfe) utakmica se registrira postignutim rezultatom.
Organ koji rukovodi natjecanjem registrira utakmice u roku koji odrede propozicije određenog natjecanja.
Žalba na odigrane utakmice
Članak 53.
O regularnosti utakmice stalnog natjecanja može se odlučivati samo na osnovu žalbe jedne od momčadi.
Pod oštećenom momčadi u smislu prethodnog stavka podrazumijeva se ona momčad koja  ulaže žalbu.
Žalbe po svim osnovama moraju se predati u roku 24 sata od završetka utakmice sa dokazom o uplaćenoj taksi utvrđenoj odlukom kao i propozicijama natjecanja.
Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u subotu, nedjelju, na državni praznik, ili na dan kada ured UMN Split ne radi, rok za ulaganje žalbi se produžava na prvi sljedeći radni dan.
Nepravovremeno najavljene, nepravovremeno uložene, netaksirane i nedovoljno taksirane žalbe bit će odbačene.
 
Članak 54.
Za izuzetne slučajeve (kup natjecanja, utakmice tri posljednja kola prvenstvenih natjecanja i sl.) propozicijama natjecanja može se propisati poseban žalbeni postupak sa skraćenim rokovima za ulaganje i rješavanje žalbi.

Članak 55.
Svaka žalba mora biti riješena najkasnije u roku od 30 dana od njenog prijema, ukoliko propozicijama natjecanja nije predviđen kraći rok, izuzev ako je žalba motivirana slučajevima čije rješavanje pripada u nadležnost drugog organa. U tom slučaju rješavanje žalbe se odlaže do konačne odluke Upravnog odbora.

Članak 56.
Žalbe, na odluku organa koji rukovodi natjecanjem, za stalna natjecanja rješava Upravni odbor.
Rok za podizanje žalbe na odluku organa koji rukovodi natjecanjem je 3 dana od dana prijema odluke, ukoliko propozicijama natjecanja nije drugačije određeno.
Protiv odluke Upravnog odbora nema mjesta žalbi.

Članak 57.
Odluka Upravnog odbora mora biti donesena u roku od 30 dana ukoliko propozicijama određenog natjecanja nije predviđen drugačiji rok.
Ako Upravni odbor ne postupi u smislu prethodnog stavka, oštećena strana ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu pravilnika, kao da žalba nije usvojena.
Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana po isteku roka iz stavka 1., a prijedlog se podnosi po odredbama članka 65., 66., 67. i 68.  ovog Pravilnika.

Članak 58.
Po prijavi neposredno ili posredno oštećene ekipe, prijavi delegata ili suca utakmice, malonogometnog organa ili organizacije, kao i po službenoj dužnosti, nadležni natjecateljski organ će automatski registrirati sve te utakmice rezultatom 3:0 za protivnika te će ekipa biti kažnjena odredbama Disciplinskog pravilnika, ako je ekipa učinila jedan od navedenih prekršaja:
1. neplaćanjem članarine nije imala pravo igranja bez obzira što je eventualno delegat dopustio igranje, u tom slučaju će i delegat biti kažnjen.,
2. nastupila momčad sa igračem koji uslijed izrečenih disciplinskih mjera nije imao pravo nastupa ili je pod suspenzijom.
3. nasutpila sa igračem koji nema uredno napravljenu ili ovjerenu registraciju za tekuću natjecateljsku sezonu.

Ako su obje momčadi učinile barem po jedan prekršaj, onda se odredbe stavka 1. primjenjuju podjednako na obje momčadi.
Ako je u pitanju prekršaj na kup utakmici, onda se momčad koja je učinila prekršaj eliminira iz natjecanja, a ako su obje momčadi na toj utakmici učinili bar po jedan od navedenih prekršaja, obje se eliminiraju iz daljnjeg natjecanja.

Članak 59.
Organ koji vodi natjecanje obvezan je podnijeti disciplinsku prijavu protiv igrača i/ili momčadi koji su nastupili pod kaznom ili suspenzijom.

Članak 60.
Na osnovu izjavljene žalbe oštećene momčadi bit će donijeta odluka o registraciji utakmice sa 3-0 (par forfe) u njenu korist ukoliko nije postigla bolji rezultat, ako je protivnička momčad:
1. nastupila sa igračem koji za nju nije registriran,
2. nastupila sa igračem koji na toj utakmici za tu momčad nije imao pravo nastupanja,
3. nastupila sa igračem za koga nije utvrđen identitet po odredbama ovog Pravilnika,
4. nastupila sa igračem za koga je utvrđeno da je registriran nepravilnom primjenom propisa o registraciji ili na osnovu netočnih podataka.
5. nastupila sa pravilno registriranim igračem koji ne ispunjava uvjete iz propozicija odgovarajućeg natjecanja,
Ako je žalbu podnijela momčad koja je oštećena rezultatom utakmice između druge dvije momčadi, onda se odredbe stavka 1. o registraciji utakmice sa 3-0 (par-forfe) ne odnose na tu momčad, nego na momčad koja je igrala tu utakmicu.
Pored odluke o registraciji utakmice sa 3-0 (par-forfe) organ koji rukovodi natjecanjem dužan je u svim prednjim slučajevima nadležnom disciplinskom organu podnijeti prijavu protiv momčadi i igrača.
Ukoliko se ustanovi u roku od 24 sata od završetka utakmice (pismenom izjavom delegata, ili bilo kojeg člana UMN), da se je jedna od ekipa ogriješila o jedan od stavaka ovoga članka, organ koji rukovodi natjecanjem dužan je donijeti odluku o registraciji utakmice sa 3-0 (par forfe) u korist protivničke ekipe ukoliko ista nije postigla bolji rezultat.

Članak 61.
Na osnovu podnijete žalbe oštećene momčadi bit će poništena utakmica i određeno ponovno odigravanje u sljedećim slučajevima:
1. Ako je protivnička momčad nastupila sa igračem koji po odredbama ovog Pravilnika nije imao pravo nastupanja, a natjecateljski organ utvrdi da za to nema nikakve krivice ni udjela momčad, kao i da momčad nije znala, niti je mogla znati za činjenice koje osporavaju ispravnost registracije i nastup spornog igrača, već je za to kriv ured UMN-a.
Za automatske suspenzije nastale isključenjem igrača i automatske kazne nastale zbog javnih sudačkih opomena, nije potrebno pismeno ili brzojavom obavještavanje momčad, jer se isključenja i javne opomene registriraju u zapisniku utakmice sa kojim ekipa raspolaže.
2. Ako sudac nije primijenio ili je pogrešno primijenio neku od bitnih odredaba Pravila nogometne igre, a ta povreda je utjecala na konačni ishod.
Bliže odredbe o bitnim povredama Pravila igre iz prethodnog stavka regulira članak 62. ovog Pravilnika.
U slučaju poništenja utakmice na osnovu točke 2. ovog članka, organ koji vodi natjecanje podnijet će nadležnom disciplinskom organu prijavu protiv suca.

Članak 62.
Bitna povreda Pravila nogometne igre i odluka UMN Split (u daljnjem tekstu: povreda Pravila igre) postoji ako sudac nije primijenio ili je pogrešno primijenio neku odredbu koja je neposredno utjecala na konačni ishod utakmice, a ta odluka se ne zasniva na slobodnom sudačkom uvjerenju.
Sve odluke koje su donijete na osnovu slobodnog sudačkog uvjerenja (“po sudačkom mišljenju”, “ako sudac smatra” ili “po nahođenju sudaca”), ne mogu biti podvedene pod pojam povrede bitnih odredaba Pravila igre.
Bitna povreda odredaba Pravila igre uvijek postoji:
1. Ako je prvenstvenu ili kup utakmicu (u daljnjem tekstu: utakmicu) vodio sudac koji nije delegiran od nadležnog organa za delegiranje, odnosno ako nije postupljeno po odredbama članka 19. ovog Pravilnika i propozicijama određenog natjecanja.
2. Ako je suprotno pravilima utakmica igrana sa većim brojem igrača od broja označenog u Članku 31. ovog Pravilnika ili manjim brojem igrača od minimalnog broja označenog u Članku 31.ovog Pravilnika.
3. Ako je poluvrijeme prema satu suca utakmice trajalo duže od vremena predviđenog  za trajanje utakmice, a nije u pitanju nadoknada vremena, pa je u ovom vremenskom razmaku postignut pogodak koji je imao neposrednog utjecaja za konačni ishod utakmice.
4. Ako je iz posrednog slobodnog udarca neposredno postignut pogodak i sudac ovaj pogodak priznao, a taj pogodak je imao neposrednog utjecaja na konačan ishod utakmice.
5. Ako je prilikom ubacivanja lopte u igru igrač ubacio loptu u vrata, a sudac ovo priznao kao pogodak, a taj pogodak je imao neposrednog utjecaja na konačan ishod utakmice.
6. Ako je prilikom spuštanja lopte iz ruke (“sudačka lopta”) lopta neposredno ušla u vrata, a sudac je ovo priznao kao pogodak, a taj pogodak je imao neposrednog utjecaja na konačan ishod utakmice.

Članak 63.
Ukoliko se navodi iz žalbe odnose na neregularnost nastavka utakmice putem izvođenja kaznenih udaraca u cilju dobivanja pobjednika poslije odigrane utakmice, nadležni organ, ako utvrdi neregularnost, može donijeti odluku samo o ponovnom izvođenju kaznenih udaraca, a ne i o ponovnom odigravanju utakmice, ukoliko je utakmica regularno odigrana.

Poništenje utakmice po službenoj dužnosti
Članak 64.
Po službenoj dužnosti bit će poništena utakmica i određeno njeno ponovno odigravanje, ako se utvrdi da je sudac iz nemoralnih pobuda utjecao na rezultat utakmice čije mu je vođenje povjereno.
Do poništenja utakmice može doći samo na osnovu pravosnažne odluke nadležnog disciplinskog organa.
Poništenje po ovom osnovu može se izvršiti najkasnije 15 dana od odigrane utakmnice.

III. POSEBNE ODREDBE

Zaštita pravilnika
Članak 65.
Protiv odluke iz nekog od članaka ovog Pravilnika UO UMN Split može podići zahtjev za zaštitu Pravilnika o malonogometnim natjecanjima.
Prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima može, u roku od 15 dana od dana prijema odluke, podnijeti organ natjecanja ili momčad koja smatra da su tom odlukom povrijeđene odredbe ovog Pravilnika.
Prijedlog se podnosi pismeno preko organa koji je donio konačnu odluku, a ovaj je dužan da prijedlog sa cjelokupnom dokumentacijom i svojim mišljenjem o navodima prijedloga u roku do 3 dana dostavi UO UMN Split.
Od prijedloga za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika ne može se odustati, ako je po prijedlogu započet postupak od strane nadležnog organa.
Zahtjev za zaštitu Pravilnika može podnijeti po svojoj inicijativi Nadzorni odbor UMN Split.

Članak 66.
O zahtjevu za zaštitu pravilnika o malonogometnim natjecanjima rješava UO UMN Split.
A kao drugostupanjsko tijelo Skupština UMN-a na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.

Članak 67.
Ako UO utvrdi da je zahtjev za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima osnovan, donijet će odluku kojom će konačnu odluku ukinuti i vratiti nadležnom organu na ponovno raspravljanje ili ako to nađe za shodno, sam donijeti odluku.

Članak 68.
Ako UO ukine konačnu odluku i vrati je na ponovno raspravljanje određenom organu, ovaj je dužan da izvede sve one radnje i da raspravi sva ona pitanja na koja mu je ukazao U.O.
U slučaju kad određeni organ ne postupi po odredbama UO, onda U.O. po službenoj dužnosti donosi odluku.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.
Ovlašćuje se Upravni odbor UMN Split da daje upute za primjenu odredaba ovog Pravilnika.

Članak 70.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasilu UMN Split.

U Splitu, 23. lipnja 2008.
Predsjednik UMN Split:
Josip RadićRANG LISTA EKIPA

1. Udruga malih trg.
2. Jadransko osig.
3. Grad Split
4. Pletionica Ivković
5. Mickey M. .Mamić
6. MNK Ramljane
7. Trenton
8. Jako sport
9. Express line
10. Elektroprijenos
11. Vagabundo
12. Čistoća
13. . Basic rasvjeta
14. Sveti Jakov
15. Splitska banka
16. Sopta bili 79
17. Dolce Iva
18. Croatia Blizna
19. Firule
20. F Klub
21. Poliklinika Matulić
22. Issa
23. Sloga
24. Orno
25.Triglav osiguranje
26. PUSD
27. Oaza
28. Zorzi Hitachi klime
29. MNK Gallo
30.Cosmos
31. Bost
32. Kontra
33.TDM
34.CB Luna Ocinje m.
35.Croatia airlines Spl.
36. Ading HR
37. Dalstroj
38.Konoba Fife
39.AZ 07
40. Kljaci
41. Elektrodalmacija
42. Patria
43. Zewa
44. Impero
45.HEP Proizvodnja
46. KB Split
47. Geosonda
48. Vodovod i kanal.
49. MNK Promet Split
50. Mišo Lančić
51. Kuk Co.
52. Croatia osiguranje

VETERANI 45:

1. Kragić
2. Bili 79
3. Dalmed
4. Auto kuća Topić
5.Elektroprijenos 45
6. MNK Gardist
7. Express line 45
8. Terra Solis
9. Vran company 45
10. Spinut
11. ZZ Issa 45
12. Matejuška
13. Dani Radunice
14. Elektrodalmacija 45
15.
Neorić
16. Feniks

Udruga za mali nogomet Split, tel/fax: 021 537 590, mob:099 553 75 90, mob: 091 153 75 90, Ulica slobode 16A, 21000 Split - Copyright.©2006.   OXA